دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و خلاقیت در دختران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398


2. ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل مسأله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی


3. تطبیق رویکردهای پوزیتویسم و رفتارگرائی در طراحی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1393


4. تحلیل و تبیین مبنای انسان شناسی رفتارگرایان در نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1393


5. بررسی مقایسه ای روش های مقابله با استرس بین افراد سرسخت و غیر سرسخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1393