نویسنده = ﻫﻨﺮﻣﻨد، ﭘﯿﻤﺎن
تعداد مقالات: 1
1. نقش استحکام ذهنی در پیش بینی راهبردهای مقابله ای و اضطراب رقابتی دو و میدانی کاران نخبه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-94

عبداله طاهری نیام؛ ﺣﺴﻦ ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪی؛ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨد