نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب بینایی بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت های حرکتی کودکان با آسیب بینایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • آشفتگی استنتاج ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 137-150]
 • آموزش اثربخشی آموزش به شیوه بحث سقراطی بر گرایش به تفکر انتقادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-78]
 • آموزش از دور بررسی اثرات آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به شیوه فراتحلیل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 189-198]
 • آموزش مهارت های ادراکی- حرکتی اثربخشی آموزش مهارت های ادراکی– حرکتی بر کاهش نشانه های اختلال یادگیری ریاضی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 219-210]

ا

 • اثربخشی برنامه آموزش حافظه فعال فراتحلیلی بر اثربخشی مداخله در حوزه حافظه فعال [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]
 • اجرای روان دشواری تنظیم هیجان: تاثیر برنامه بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه بر اجرای روان ورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 197-208]
 • احساس گناه تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]
 • اختلال ADHD-نوع کم توجه ناهنجاری‌های کوهرنس در نواحی فرونتال و تمپورال درکودکان ADHD- نوع مختلط: یک مقایسه با کودکان ADHD- نوع کم توجه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • اختلال ADHD- نوع مختلط ناهنجاری‌های کوهرنس در نواحی فرونتال و تمپورال درکودکان ADHD- نوع مختلط: یک مقایسه با کودکان ADHD- نوع کم توجه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • اختلال یادگیری ریاضی اثربخشی آموزش مهارت های ادراکی– حرکتی بر کاهش نشانه های اختلال یادگیری ریاضی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 219-210]
 • اختلال افسردگی اساسی نقش شناخت اجتماعی در آسیب‌شناسی روانی: مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی و همتایان سالم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 157-168]
 • اختلال طیف اتیسم معلمان دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم؛ شایستگی ها و وظایف [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]
 • اختلال نارسایی توجه‌/‌بیش‌فعالی اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 199-212]
 • اختلال نافرمانی مقابله‌ای تأثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • اختلال وسواس- اجبار تأثیر فیلم‌درمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های وسواس- اجبار [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • ادراک زمان تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]
 • ارتباط پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 101-113]
 • استرس تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]
 • اضطراب تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]
 • اعتیاد بررسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 73-86]
 • اعتیاد اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 61-75]
 • اعتبار ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 45-57]
 • افراد معتاد اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 133-142]
 • افسردگی تأثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV بر کاهش افسردگی بیماران عروق کرونر قلب به دنبال جراحی CABG [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 61-88]
 • افسردگی بررسی تاثیر مشاوره گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش افسردگی زنان معلول جسمی- حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • افسردگی ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21 [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 105-114]
 • افسردگی تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]
 • افکار خودآیند منفی اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 165-180]
 • الکترونسفالوگرافی کمّی ناهنجاری‌های کوهرنس در نواحی فرونتال و تمپورال درکودکان ADHD- نوع مختلط: یک مقایسه با کودکان ADHD- نوع کم توجه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • الگوی ارتباط مادر- فرزند تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر- فرزند با میانجی‌گری تاب آوری در دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 159-173]
 • ایمان به حضور خداوند ارتباط ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و رضایت‌مندی زوجین: بررسی نقش میانجی شیوه های مقابله مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 173-192]
 • انطباق‌سازی آزمون ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • انگیزش درونی پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 101-113]

ب

 • بازداری پاسخ اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 199-212]
 • بی‌اشتهائی روانی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران 16-23 سال مبتلا به بی‌اشتهائی روانی با توجه به پیوند والدینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 169-186]
 • باورهای اساسی نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • باورهای غیر منطقی بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • باور وسواسی ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 137-150]
 • بحث سقراطی اثربخشی آموزش به شیوه بحث سقراطی بر گرایش به تفکر انتقادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-78]
 • برنامه تعدیل سوگیری توجه (ABMT) اثر افزایشی ترکیب روش‌های تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 19-37]
 • برنامه درسی مبتنی بر شایستگی معلمان دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم؛ شایستگی ها و وظایف [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]
 • بزهکاری نوجوانان بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • بیماری عروق کرونر قلب تأثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV بر کاهش افسردگی بیماران عروق کرونر قلب به دنبال جراحی CABG [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 61-88]
 • بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه دشواری تنظیم هیجان: تاثیر برنامه بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه بر اجرای روان ورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 197-208]
 • بهزیستی رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 95-112]
 • بهزیستی ذهنی نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • بیوفیدبک اثربخشی ترکیب درمان شناختی- رفتاری و بیوفیدبک بر درمان مبتلایان به واژینیسموس و وضعیت جنسی آنها [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 79-94]

پ

 • پایایی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 45-57]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر کنترل خشم نوجوانان کم شنوا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-218]
 • پیشرفت تحصیلی روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 193-207]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی اثرات آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به شیوه فراتحلیل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 189-198]
 • پیوند والدینی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران 16-23 سال مبتلا به بی‌اشتهائی روانی با توجه به پیوند والدینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 169-186]

ت

 • تاب‌آوری تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر- فرزند با میانجی‌گری تاب آوری در دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 159-173]
 • تاکتیک حل تعارض اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 165-180]
 • تجربه رایانه بررسی رابطه ی تجربه رایانه و مهارت‌های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • تحریک مستقیم از روی جمجمه (tDCS) اثر افزایشی ترکیب روش‌های تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 19-37]
 • تحرک و جهت یابی بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت های حرکتی کودکان با آسیب بینایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • تحلیل رفتار متقابل بررسی تاثیر مشاوره گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش افسردگی زنان معلول جسمی- حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • تحلیل عاملی ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • تعلل ورزی تحصیلی روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 193-207]
 • تعهد رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 95-112]
 • تفاوت‌های جنسیتی بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 31-43]
 • تفکرانتقادی ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • تفکر انتقادی اثربخشی آموزش به شیوه بحث سقراطی بر گرایش به تفکر انتقادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 59-78]
 • تقلیل من تاثیر تقلیل من بر زمان واکنش و تمرینات روتین شناگران نخبه ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 133-144]
 • تکنیک لاک‌پشت اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 199-212]
 • تمرینات روتین تاثیر تقلیل من بر زمان واکنش و تمرینات روتین شناگران نخبه ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 133-144]
 • تنیدگی والدینی طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی تنیدگی ‌زدایی بر تنیدگی والدینی و رضایت‌مندی زناشویی والدین دارای کودک ناشنوا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 91-104]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 133-142]
 • تنظیم هیجان بررسی نقش مثبت اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت مندی زندگی زنان خانه دار شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 133-146]
 • تنظیم هیجانی ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 137-150]

ج

 • جهت گیری هدف بررسی پیش بینی خودارزشیابی مرکزی و جهت گیری هدف در عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 145-158]

چ

 • چاقی اثر افزایشی ترکیب روش‌های تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 19-37]

ح

 • حل مسئله اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 175-188]
 • حمایت سازمانی ادراک شده نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارآمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 181-195]

خ

 • خشونت بررسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 73-86]
 • خشونت خانوادگی بررسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 73-86]
 • خلاقیت ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • خودارزشیابی مرکزی بررسی پیش بینی خودارزشیابی مرکزی و جهت گیری هدف در عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 145-158]
 • خودکارآمدی بررسی رابطه ی تجربه رایانه و مهارت‌های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • خودکارآمدی اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 61-75]
 • خودکارآمدی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارآمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 181-195]
 • خودکارآمدی تحصیلی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 61-72]
 • خودکارآمدی تحصیلی نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 219-235]
 • خودکنترلی تاثیر تقلیل من بر زمان واکنش و تمرینات روتین شناگران نخبه ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 133-144]
 • خودمختاری پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 101-113]
 • خودنظم دهی تاثیر تقلیل من بر زمان واکنش و تمرینات روتین شناگران نخبه ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 133-144]

د

 • دانش آموزان نابینا بررسی رابطه ی تجربه رایانه و مهارت‌های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • دانشجو رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 115-135]
 • درد مزمن اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 209-224]
 • درگیری تحصیلی دلبستگی به معلم و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-132]
 • درگیری تحصیلی نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 219-235]
 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی ترکیب درمان شناختی- رفتاری و بیوفیدبک بر درمان مبتلایان به واژینیسموس و وضعیت جنسی آنها [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 79-94]
 • درمان شناختی – رفتاری اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 209-224]
 • درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 133-142]
 • درمان شناختی و رفتاری مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران 16-23 سال مبتلا به بی‌اشتهائی روانی با توجه به پیوند والدینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 169-186]
 • دشواری در تنظیم هیجان دشواری تنظیم هیجان: تاثیر برنامه بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه بر اجرای روان ورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 197-208]
 • دلبستگی تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]
 • دلبستگی اجتنابی دلبستگی به معلم و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-132]
 • دلبستگی اضطرابی به معلم دلبستگی به معلم و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-132]
 • دلبستگی ایمن دلبستگی به معلم و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-132]
 • دلبستگی پیش از زایمان آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 143-156]

ذ

 • ذهن آگاهی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 39-60]

ر

 • راهبردهای یادگیری خودتنظیمی روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 193-207]
 • راهبردهای مدیریت زندگی نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • راهبردهای مقابله رابطه خشم و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 39-59]
 • رضایت زناشویی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 39-60]
 • رضایت زناشویی تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مؤلفه‌های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 115-131]
 • رضایت زناشویی اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 61-75]
 • رضایت زناشویی آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 143-156]
 • رضایت‌مندی زناشویی طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی تنیدگی ‌زدایی بر تنیدگی والدینی و رضایت‌مندی زناشویی والدین دارای کودک ناشنوا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 91-104]
 • رضایت مندی زندگی بررسی نقش مثبت اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت مندی زندگی زنان خانه دار شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 133-146]
 • رهبری خدمتگزار بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 31-43]
 • روابط نوجوان با والدین اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 165-180]
 • روانشناسی فردی تأثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • رویکرد شناختی- رفتاری گروهی بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 225-241]
 • روماتوئید آرتریت اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های ایمنی و روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 113-131]

ز

 • زنان باردار آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 143-156]
 • زنان خانه دار بررسی نقش مثبت اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت مندی زندگی زنان خانه دار شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 133-146]
 • زنان معلول جسمی- حرکتی بررسی تاثیر مشاوره گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش افسردگی زنان معلول جسمی- حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • زنان ناشنوای ایرانی تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مؤلفه‌های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 115-131]
 • زندگی زناشویی ارتباط ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و رضایت‌مندی زوجین: بررسی نقش میانجی شیوه های مقابله مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 173-192]
 • زوج مادر– کودک اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر ـ کودک بر شاخص‌های فیزیولوژیک مرتبط با تنیدگی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 221-233]

س

 • سازگاری بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 225-241]
 • سبک اسنادی نقش شناخت اجتماعی در آسیب‌شناسی روانی: مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی و همتایان سالم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 157-168]
 • سبک‌های فرزندپروری پیش‌بینی موفقیت در ریاضیات بر اساس سبک‌های فرزندپروری و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 161-172]
 • سبک‌های هویت رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 95-112]
 • سرکوب تکرار تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]
 • سلامت اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 209-224]
 • سلامت روان رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 115-135]
 • سلامت روان بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 225-241]
 • سلامت روانی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 45-57]
 • سلامت عمومی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی: ملاک هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال گرایی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 15-37]
 • سلامت نظام خانواده اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 61-75]

ش

 • شاخص‌های ایمنی اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های ایمنی و روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 113-131]
 • شاخص‌های روانشناختی اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های ایمنی و روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 113-131]
 • شاخص‌های فیزیولوژیک تنیدگی اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر ـ کودک بر شاخص‌های فیزیولوژیک مرتبط با تنیدگی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 221-233]
 • شایستگی پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 101-113]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 175-188]
 • شرکت گاز نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارآمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 181-195]

ط

 • طرحواره درمانی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران 16-23 سال مبتلا به بی‌اشتهائی روانی با توجه به پیوند والدینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 169-186]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه پیش‌بینی موفقیت در ریاضیات بر اساس سبک‌های فرزندپروری و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 161-172]

ع

 • عدم تقارن آلفا ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21 [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 105-114]
 • عزت نفس اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 61-72]
 • عزت نفس نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارآمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 181-195]
 • علاقه اجتماعی تأثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • علائم اختلال خوردن مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران 16-23 سال مبتلا به بی‌اشتهائی روانی با توجه به پیوند والدینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 169-186]
 • عمکرد اوج دشواری تنظیم هیجان: تاثیر برنامه بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه بر اجرای روان ورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 197-208]
 • عوامل خطر رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 115-135]
 • عوامل محافظت کننده رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 115-135]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیلی بر اثربخشی مداخله در حوزه حافظه فعال [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]
 • فراتحلیل بررسی اثرات آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به شیوه فراتحلیل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 189-198]
 • فرسودگی تحصیلی بررسی پیش بینی خودارزشیابی مرکزی و جهت گیری هدف در عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 145-158]
 • فرسودگی تحصیلی تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر- فرزند با میانجی‌گری تاب آوری در دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 159-173]
 • فرکانس رزونانس تأثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV بر کاهش افسردگی بیماران عروق کرونر قلب به دنبال جراحی CABG [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 61-88]
 • فرکانس صوت خالص تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]
 • فیلم‌درمانی گروهی تأثیر فیلم‌درمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های وسواس- اجبار [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]

ک

 • کارکردهای اجرایی بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • کارکنان ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 209-224]
 • کیفیت زندگی بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 225-241]
 • کیفیت زندگی زوجین تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 39-60]
 • کمال گرایی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی: ملاک هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال گرایی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 15-37]
 • کم شنوا اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر کنترل خشم نوجوانان کم شنوا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-218]
 • کنترل توجه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 133-142]
 • کنترل خشم اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • کودکان بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت های حرکتی کودکان با آسیب بینایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • کودکان پیش‌‌دبستان اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر ـ کودک بر شاخص‌های فیزیولوژیک مرتبط با تنیدگی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 221-233]
 • کودک ناشنوا طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی تنیدگی ‌زدایی بر تنیدگی والدینی و رضایت‌مندی زناشویی والدین دارای کودک ناشنوا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 91-104]
 • کوهرنس ناهنجاری‌های کوهرنس در نواحی فرونتال و تمپورال درکودکان ADHD- نوع مختلط: یک مقایسه با کودکان ADHD- نوع کم توجه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]

گ

 • گروه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 209-224]
 • گروه‌های آموزش مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه‌حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 241-213]

م

 • مثبت اندیشی بررسی نقش مثبت اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت مندی زندگی زنان خانه دار شهر تهران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 133-146]
 • مداخلات شناختی تأثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV بر کاهش افسردگی بیماران عروق کرونر قلب به دنبال جراحی CABG [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 61-88]
 • مداخلات هیجان محور تأثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV بر کاهش افسردگی بیماران عروق کرونر قلب به دنبال جراحی CABG [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 61-88]
 • مداخله دلبستگی محور اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر ـ کودک بر شاخص‌های فیزیولوژیک مرتبط با تنیدگی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 221-233]
 • مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های ایمنی و روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 113-131]
 • مدیران مدارس متوسطه بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 31-43]
 • مدیریت حافظه هیجانی اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 165-180]
 • مدیریت خشم رابطه خشم و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 39-59]
 • مدل معادلات ساختاری نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 219-235]
 • مذهب رابطه خشم و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 39-59]
 • مراکز تربیت معلم معلمان دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم؛ شایستگی ها و وظایف [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]
 • مشاوره گروهی بررسی تاثیر مشاوره گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش افسردگی زنان معلول جسمی- حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • مقابله مذهبی ارتباط ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و رضایت‌مندی زوجین: بررسی نقش میانجی شیوه های مقابله مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 173-192]
 • مقیاس پریشانی روانشناختی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 45-57]
 • مقطع متوسطه اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • مهارت های اجتماعی بررسی رابطه ی تجربه رایانه و مهارت‌های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • مهارت ‌های تحصیلی فراتحلیلی بر اثربخشی مداخله در حوزه حافظه فعال [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]
 • مهارت های حرکتی بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت های حرکتی کودکان با آسیب بینایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-159]
 • مهارت های زندگی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر کنترل خشم نوجوانان کم شنوا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-218]
 • مهارت‌های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 61-72]
 • مهارت‌های زندگی تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مؤلفه‌های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 115-131]
 • موج سوم درمان شناختی ‌رفتاری اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 61-75]
 • موفقیت در ریاضیات پیش‌بینی موفقیت در ریاضیات بر اساس سبک‌های فرزندپروری و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 161-172]

ن

 • نیازهای اساسی روانشناختی نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 219-235]
 • نیازهای بنیادین روانشناختی تأثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • نیازهای بنیادین روانشناختی پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 101-113]
 • نشانه‌های وسواس- اجبار تأثیر فیلم‌درمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های وسواس- اجبار [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • نظریه ذهن نقش شناخت اجتماعی در آسیب‌شناسی روانی: مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی و همتایان سالم [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 157-168]
 • نظریه راه‌حل محور مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه‌حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 241-213]
 • نظریه شناختی مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه‌حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 241-213]
 • نقطه برش ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 45-57]
 • نوجوان اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 165-180]
 • نوجوانان نابینا بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 225-241]

و

 • واژینیسموس اثربخشی ترکیب درمان شناختی- رفتاری و بیوفیدبک بر درمان مبتلایان به واژینیسموس و وضعیت جنسی آنها [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 79-94]
 • ویژگی‌های‌ روانسنجی ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 77-90]
 • ویژگی های شخصیتی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی: ملاک هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال گرایی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 15-37]
 • وسواس فکری - عملی ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 137-150]

ه

 • هم وابستگی مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه‌حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 241-213]
 • هویت دینی رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 95-112]
 • هوش معنوی بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 31-43]