تفاوت های فردی در تنیدگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2012.52378

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی­ گر انگیزش پیشرفت تحصیلی در پیش­ بینی بهزیستی ذهنی بر اساس تنیدگی تحصیلی انجام گرفته است. از این رو، نمونه ­ای متشکل از 400 دانشجوی تحصیلات تکمیلی (200 پسر و 200 دختر)، به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای چند مرحله ­ای انتخاب شده، و پرسشنامه ­های انگیزش پیشرفت تحصیلی (AMS)، استرس زندگی دانشجویی (SLSI) و مقیاس بهزیستی ذهنی (SWLS) را تکمیل کردند. با استفاده از مدل­ های آماری ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون سلسله مراتبی، نقش میانجی­ گر انگیزش پیشرفت تحصیلی در بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بین بهزیستی ذهنی با انگیزش درونی و بیرونی، رابطه مثبت و معنادار و با بی ­انگیزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین تمام ابعاد استرس با بهزیستی ذهنی رابطه منفی و معنادار وجود داشت. نتایج رگرسیون نیز که به منظور پیش ­بینی بهزیستی ذهنی از روی دو متغیر تنیدگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی انجام شد، نشان ­دهنده نقش بیشتر متغیرهای استرسی در برابر متغیرهای انگیزشی در تبیین بهزیستی ذهنی بوده است، به این ترتیب که اولین متغیر پیش ­بینی کننده بهزیستی ذهنی تنیدگی تحصیلی، و دومین متغیر پیش ­بینی کننده آن انگیزش درونی بود. علاوه برآن انگیزش پیشرفت تحصیلی در تبیین ارتباط تنیدگی و بهزیستی ذهنی مؤثر بوده است. بنابراین، می توان اینچنین استنباط کرد، با وجود آنکه اکثر دانشجویان از بهزیستی ذهنی برخوردارند، استرس ­های متعددی بهزیستی ذهنی آن­ ها را تهدید می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual differences in academic stress and subjective well-being: Role of academic achievement motivation

چکیده [English]

The present research aimed to study the mediation role of academic achievement motivation concerning relationship between academic stresses with subjective well-being. A sample of 400 students (200 males and 200 females) were selected by cluster sampling method, in which completed the Academic Achievement Motivation Inventory (AMS), Student Life Stress Inventory (SLSI) and Subjective well-Being Scales (SWLS). The hierarchical regression analysis was used for searching the mediating role of academic achievement motivation in relationship between academic stress and subjective well-being. According to the findings, there were significant relationships between all dimensions of academic achievement motivation with subjective well-being. As results showed there were a positive and significant relation between subjective well-being and internal/external academic achievement motivation and a negative one with lack of motivation as well. There was a negative and significant relation in all dimensions of academic stress with different facets of subjective well-being.  Also, there was a positive and significant relation between academic stress and lack of academic achievement motivation. On the other hand there was not any significant relation between other levels of academic achievement motivation with academic stress. The results of hierarchical regression showed that subjective well-being is determined by academic stress as well as by academic achievement motivation. Conclusion is made that although most students are potentially threatened by various stress types ,academic-achievement motivation takes an intermediating role between academic stress and subjective well-being. Therefore, paying attention this relation (the mediating role of academic-achievement motivation in the relationship between academic stress and subjective well-being) is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement motivations
  • Academic stress
  • Subjective Well-Being