آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.52753

چکیده

تعاملات میان اعضای خانواده ­می­ تواند باعث بروز تعارض یا مسأله بین آنها شود. بنابراین، به نظر می­ رسد طراحی برنامه های مداخله ­ای و آموزشی به منظور بهبود مهارت ­های میان فردی اعضای خانواده ضروری است. یکی از این برنامه­ ها، آموزش مهارت ­های حل مسأله است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر آموزش حل مسأله بر روش فرزندپروری والدین و حل مشکلات خانوادگی بوده است. بدین منظور نمونه ­ای متشکل از 29 نفر از مادران دانش­ آموزان پیش ­دبستانی و دبستانی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی بوده است. ابزار مورد استفاده عبارت بوده است از مقیاس فرزندپروری و مقیاس حل مشکل خانوادگی. نتایج پژوهش نشان داده است میانگین نمرات اعضای گروه نمونه در پس آزمون سه خرده مقیاس فرزندپروری یعنی اهمال ­کاری، واکنش افراطی و اطناب کلامی نسبت به پیش­ آزمون کاهش معنادار داشته است؛ اما در خرده­ مقیاس ­های حل مشکل خانوادگی بین پیش ­آزمون و پس ­آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشد. در پایان یافته­ ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محدودیت ­های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Problem Solving for Parents: Effects on Resolving Family Conflicts and Parenting Style

چکیده [English]

Frequent interaction among family members, may lead to conflict or problems. Therefore, designing intervention programs for promote interpersonal skills among family members seemed to be necessary. One of these programs is problem solving strategies teaching.  This study aime to investigate the effects of teaching problem solving on parenting style and family problem solving. The sample is consisted of 29 parents selected by convenient sampling method. Two questionnaires were used:  Arnold's Parenting Scale and Family Problem Solving Scale (Ahmadi and et al., 1383). The results indicated significant differences between pretest and posttest in parenting style subscales (i.e. laxness, over reactivity and verbosity). However, no significant differences between pre and post test scores were observed in family problem solving subscales. Finally, discussing the findings, limitations and suggestions for future research are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem solving training
  • Family problem
  • Parenting