اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.55045

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه بود. بدین منظور نمونه­ ای شامل 40 دانش­آموز پسر پایه اول دبیرستان از منطقه 6 شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ­ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به ­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 20 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمایشی کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی در 12 جلسه 2 ساعتی ارائه شد و گروه کنترل برنامه ­ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش، مقیاس‌های عزت نفس روزنبرگ و خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان را پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ های به دست آمده از میانگین، انحراف معیار، حد پایین و حد بالای نمره ­ها و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی تأثیر معناداری بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان داشته است، بدین معنا که گروه آزمایشی به صورت معناداری عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی بالاتری را پس از آموزش در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (001/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of life skills training on self-esteem and academic self-efficacy of the students

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effect of life skills training schedule on self-esteem and academic self-efficacy of the one - grade high school male students. Forty male students of one - grade high school from district of six in Tehran city were chosen with the multi – stage random sampling. Groups had been matched with a view to academic achievement and IQ coefficient. They were randomly divided in two groups (20 students in experimental and 20 students in control group). The experimental group received life skills training schedule at twelve meetings (every meeting about 120 minutes). Pretest and post test were an inventory including subscales like: Rosenberg self - esteem and Jings and Morgan academic self - efficacy. For the data analysis, mean, standard deviation, lower limit and upper limit of scores and analysis of covariance was used. Generally, results of analysis of covariance showed that life skills training schedule increases student self-esteem and self-efficacy, in this meaning experimental group showed higher self - esteem and academic self - efficacy in comparison with control group after training significantly (P< 0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Self - Esteem
  • Academic Self - Efficacy