ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی شیفتگی مرتبط با کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57782

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی شیفتگی مرتبط با کار 13 ماده‌ای باکر (2008) بوده است. بدین منظور تعداد 260 نفر از کارکنان شرکت هواپیما‌سازی ایران به­ صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ­ای به پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند. ساختار عامل اکتشافی با روش چرخش واریماکس در پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار همانند پرسشنامه اصلی، 3 عامل را به­ دست آورد که روی هم 37/71 واریانس پرسشنامه را تبیین کردند. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که داده‌ها از برازش خوبی برخوردار است. به منظور مطالعه پایایی مقیاس، از روش‌های همسانی درونی و پایایی تنصیفی استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، 88/0، برای خرده ­مقیاس جذب 94/0، برای خرده ­مقیاس لذت 88/0 و برای خرده ­مقیاس انگیزش درونی 8/0 در حد مطلوب می‌باشند. همچنین ضریب پایایی تنصیف مقیاس شیفتگی مربوط به کار نیز 88/0 برآورد گردید. برای تعیین روایی آزمون از روایی محتوا، روایی واگرا و همگرا و تحلیل عوامل (اکتشافی،  تاییدی) استفاده شد. نتایج روایی همگرا نشان داد بین تجربه شیفتگی و خشنودی شغلی (بریفیلد و روث، 1951) ضریب همبستگی 825/0، و بین تجربه شیفتگی و عواطف مثبت (واتسن، کلارک و تلگن،  1988) ضریب همبستگی 593/0 وجود دارد. هم­چنین نتایج روایی واگرا نشان داد بین تجربه شیفتگی مرتبط با کار و عاطفه منفی (واتسن، کلارک و تلگن،  1988)  ضریب همبستگی  614/0-  وجود دارد (000/0p). از مقیاس تجربه شیفتگی مرتبط با کار می‌توان در کارهای بالینی و پژوهشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the psychometric features of work related flow inventory

چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the psychometric features (construct reliability and validity) of Baker’s  (2008) 13 - item work  related fondness questionnaire. So  260  employees of  Iran Air craft Construction Company were selected to respond to the questionnaire through multiple clustered random sampling. The exploring factor structure via Varimax   rotation  in work  related  fondness questionnaire, like the original questionnaire, has achieved three factors which totally verify 71.37 the questionnaire’s variance and all the articles  significantly put  the burden on the factor related to them. The  total  internal consistency coefficient of the scale was assessed 0.88,  first factor 0.94, second factor 0.88 and the third factor 0.80. The confirmatory factor analysis indicated that the data enjoy a suitable fitness; the positive correlation of this scale with job satisfaction questionnaire (Brayfieldn & Rothe, H 1951)  0.82 and positive affection questionnaire(Watson,  Tellegen,clark, 1988) 0.59 include  the convergent  validity of the test and its correlation with negative affection(Watson,  Tellegen,clark, 1988) -0.61 showed its divergent validity. The scale of work related fondness experience can be applied in clinical and research activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Work Related Flow
  • Psychometric Characteristics
  • Wolf
  • Airline staff