مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‏کار و روزکار شرکت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57927

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‌کار و روزکار شرکت پتروشیمی ماهشهر در سال 93 می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر (100 نفر نوبت‌کار و 100 نفر روزکار) بوده که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه‏ای بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های کیفیت خواب و فرسودگی شغلی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آماری شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیری مانوا، تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی استفاده گردید. ضمناً برای انجام تجزیه و تحلیل داده‏های تحقیق از نرم‏افزار SPSS 22 استفاده شده است. نتایج  در سطح معناداری (0001/0=P) نشان داد که بین کیفیت خواب و فرسودگی شغلی کارکنان نوبت‌کار و کارکنان روزکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد، به نحوی‏که کیفیت خواب در گروه روزکاران بهتر و فرسودگی شغلی آن‏ها کمتر از نوبت­کاران می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sleep quality, life quality and burnout in perpetual daily and shift workers in Mah'shahr petrochemical company