رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.60969

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توان پیش­بینی بخشایش­گری از میزان رضایت زناشویی مادران کودکان نارسایی­های رشدی و هوشی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و در این راستا 88 نفر از مادران کودکان نارسایی­های رشدی و هوشی از طریق نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه­های رضامندی زوجیت افروز و سیاهه بخشایش­گری غباری و همکاران (1382) برای پاسخ­دهی به آنان داده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت زناشویی و در هر سه بعد بخشایش­گری (شناختی، عاطفی و رفتاری) همبستگی معناداری وجود دارد، به­طوری که مادرانی که میزان بخشایش­گری آنان در سطح بالا بود، از میزان رضایت زناشویی بیشتری برخوردار بودند. تحلیل داده­ها همچنین نشان داد که در حدود 53 درصد واریانس رضایت زناشویی توسط ابعاد سه­گانۀ بخشایش­گری تبیین شد و هر سه بعد آن وارد معادله پیش­بینی رضایت زناشویی از روی بخشایش­گری شدند. داشتن ویژگی­های بخشایش­گری به­واسطه رهایی از رنج­های بین­فردی در رضایت زناشویی موثر است و آموزش مهارت­های بخشایش­گری برای مادران این گروه از کودکان و نیز دیگر افراد توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the components of Forgiveness with Marital Satisfaction in Mothers of Children with Intellectual and Developmental Disabilities

چکیده [English]

 
The aim of the current study was to predict marital satisfaction from the magnitude of their forgiveness. The research design was correlational study and the same vein, To fulfill the stated goal 88 mothers of children with intellectual and developmental disabilities by means of accessible sampling procedure, and Afrooz marital satisfaction (2011) as well as Enright forgiveness inventory standardized by Ghobari Bonab et al (2003) were given the questionnaires. Analysis of data using Person’s correlation revealed that among marital satisfaction and all three dimensions of forgiveness a positive relation was found. In other words individual mothers who were higher in forgiveness were more satisfied in their marital lives. Multivariate regression also revealed that 53 % of variations in marital satisfaction can be accounted by dimensions of their forgiveness. The forgiveness characteristics were influential in marital satisfaction and recommended to mothers of children with intellectual and developmental disabilities and other groups with Special Educational Needs. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Marital satisfaction
  • Dimensions of forgiveness
  • Mothers of children with intellectual and developmental disabilities