رابطه خشم و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61429

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ابعاد خشم شامل خشم­­انگیختگی، موقعیت­های خشم­انگیز، نگرش خصمانه، خشم درونی و خشم بیرونی و راهبردهای مقابله خشم بود. برای این منظور تعداد صد و بیست نفر از مادران دارای فرزند کم­توان ذهنی، مراجعه کننده به کلینیک آموزشی و توانبخشی، به عنوان نمونه در مطالعه حاضر شرکت کردند. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی و از نوع همبستگی است و از آزمودنی­ها خواسته شد مقیاس خشم چند بعدی و مقیاس ارزشیابی خشم والدین را تکمیل نمایند. برای تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص­ها و روش­های آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی و همچنین روش استنباطی همچون تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که راهبردهای هیجان محور و راهبردهای مذهبی با خشم چند بعدی همبستگی مثبت معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که راهبردهای هیجان محور قادر به پیش­بینی خشم بیرونی و راهبردهای مذهبی قادر به پیش­بینی خشم­­انگیختگی، نگرش خصمانه، خشم درونی و نمره کل خشم چند بعدی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between anger and coping strategies of mothers of children with mental retardation

چکیده [English]

The main goal of the current study was to investigate the relationship between strategies for controlling anger and indices of anger, including anger arousal, situational variables eliciting anger arousal, hostile attitude, internal/external manifestation of anger, and anger control strategies. one hundred and twenty mothers of children with mental retardation, who were receiving services from education and rehabilitation centers in Tehran, participated in this study. Participants were asked to complete two measures of Multidimensional Anger Inventory and Parent’s Anger Evaluation Scale. To analyze the data, statistical indices including mean, standard deviation, pearson correlation coefficient, regression analysis, and F ratio were used. The results of the study indicated that emotional oriented coping and religious oriented strategies significantly correlated with anger reduction. Moreover, findings indicated that emotional oriented coping strategies predicted external anger while religious coping strategies predicted anger arousal, hostile attitudes, internalized anger, and overall score on Multidimensional Anger Inventory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger management
  • Coping strategies
  • Religion