آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61430

چکیده

این پژوهش با هدف افزایش رضایت زناشویی زنان باردار بر اساس آموزش دلبستگی پیش از زایمان انجام شد و روش آن از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون دوگروهی بوده است. 30 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان­  تخصصی صارم در شهر تهران که واجد شرایط شرکت در کارگاه بودند، ثبت‌نام شدند و به‌صورت تصادفی 15 نفر برای گروه مداخله و 15 نفر برای گروه کنترل وارد طرح شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه کارگاه آموزشی شرکت کردند. شش جلسه از این کارگاه برای زنان باردار و دو جلسه برای همسران آنها اختصاص یافته بود. مداخله حاضر در برگیرنده آموزش­هایی در حوزه سلامت روان، تعاملات زناشویی و دلبستگی مادر به جنین بوده است. سیاهه شخصیتی رضایت زناشویی قبل و بعد از آموزش برای دو گروه کنترل و مداخله اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری گروه مداخله نشان داد که میانگین نمرات زیرمقیاس­های تعارضات زناشویی کاهش پیدا کرده است. کاهش بدین معنا که آموزش توانسته است منجر به افزایش رضایت زناشویی زنان باردار شود. ازآنجاکه، کارگاه روان­شناختی دلبستگی در دوران بارداری منجر به افزایش رضایت زناشویی می­شود، لذا استفاده از آن به‌عنوان دوره­های متداول در بیمارستان­های زنان و زایمان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prenatal attachment training: designing the educational package and its effectiveness on mother's relationship with fetus and spouse

چکیده [English]

This study aimed to increase marital satisfaction of pregnant women on the basis of prenatal attachment training. An experimental method was used with pretest – posttest with two groups. 30 of pregnant women were visited at Sarem specialty hospital in Tehran and were qualified for the workshop registered to the project. Randomly, 15 people were selected for intervention group and 15 people for control group. Experimental group participated in 8 sessions of training and educating workshop. Six sessions of the mentioned workshop were dedicated to pregnant women and two sessions were held for their spouses. Present intervention included trainings in the fields of mental health, marital interactions and maternal fetal attachment. Marital satisfaction personality inventories were filled out before and after sessions by control and intervention group. Results of multivariate covariance analysis on intervention group scores showed that average of marital conflicts scores has decreased, meaning that trainings have been effective on increasing marital satisfaction of pregnant women. Since psychological workshop of attachment during pregnancy increases maternal satisfaction, it is recommended to be used as a common course in maternity hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maternal satisfaction
  • pregnant women
  • prenatal attachment