ارائه الگویی برای خودارزیابی سرآمدی سازوکارهای توسعه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

در محیط پرتلاطم و پر از تغییر کنونی، یکی از شاخص‌های ماندگاری و بقای سازمان‌ها، یادگیری مستمر و بهینه‌سازی مداوم عملکرد فردی و سازمانی است. بررسی اجمالی مطالعات صورت گرفته در حوزه‌ی سرآمدی نظام آموزش و یادگیری گویای عدم توجه الگوهای ارائه شده به علل ریشه‌ای بروز نقصان‌های عملکردی و اتکای بیش از حد این الگوها به مداخلات آموزشی و غفلت از مداخلات غیرآموزشی است. هدف اصلی این پژوهش ارائه‌ی الگویی مطلوب برای سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد است تا با استفاده از آن بتوان به آسیب‌شناسی جامع فعالیت‌های این حوزه پرداخت و برای بهبود آن برنامه‌ریزی نمود. بدین منظور با انتخاب چارچوب نظریه‌ی سیستمی به عنوان قالب اصلی الگوی نهایی پژوهش (عوامل زمینه‌ای، پیش‌آیندی، فرآیندی، پس‌آیندی و پی‌آمدی) و با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته، در وهله‌ی نخست از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته با 16 نفر از خبرگان حوزه‌ی آموزش و یادگیری و استفاده از تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت‌دار و تلخیصی، 27 معیار اولیه‌ی الگو شناسایی گردید و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی معیارها پالایش گردید که در نتیجه‌ی آن 24 معیار نهایی مشخص گردید. در پایان نیز با تلخیص هفت معیار نگرش راهبردی به سرمایه انسانی، موازنه‌ی شغل و شاغل، برنامه‌ریزی و مدیریت مسیر شغلی، مدیریت دانایی، استعدادگزینی و استعدادپروری، بهسازی عناصر چسبندگی و سامان‌دهی کانون ارزیابی و توسعه به دلیل مشابهت‌های ماهوی (فرآیندهای متعامل با نظام یادگیری و بهبود عملکرد) در قالب معیار پای‌بست‌های هم‌پیوند، الگوی نهایی تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Self-Assessment of Excellence of Developmental Mechanisms Based on Learning and Performance Improvement

نویسندگان [English]

  • Saeed Soleymani 1
  • Mahmood Abolghasemi 2
  • Akbar Alem Tabriz 2
چکیده [English]

In the current turbulent and changing environment, one of the indicators of sustainability and survival of organizations is continuous learning and constantly improvement of individual and organizational performance. An overview of studies in the field of training and learning excellence indicates a lack of attention to the root causes of performance deficiencies and overreliance on training interventions and negligence of non-training interventions. The main aim of this study is to present a desirable model for excellence of learning and performance improvement, used for comprehensive pathology of activities in the field and planning for improvement. By selecting systems theory framework as the main form of final model (context, input, process, output and outcome factors) and using a mixed method, 27 primary criteria were identified through semi-structured interviews with 16 experts in the field of training and learning and via combined directive and summative content analysis, then the criteria was refined by fuzzy Delphi technique and 24 final criteria was determined. Finally, seven criteria (strategic view to human capital, balancing job and employee, career planning & management, knowledge management, talent selection & multiplication, improving engagement elements, organizing assessment and development center), were summarized in one criterion (associate foundations), because of the inherent similarities (processes interacting with learning and performance improvement system), and the final model was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence model
  • Developmental Mechanisms
  • Learning and Performance Improvement
American Society for Training and Development. (1994). Trends That Will Influence Workplace Learning and Performance in the Next Five Years. Training & Development, 48 (5), S29-S35.
 Behrangi, M. R. (2002). Educational administration: Application of Management Theories to Planning and Supervision, Tehran: Kamal Tarbiyat publication (in Persian).
 Carr, A. (1995). Performance technologist preparation: The role of leadership theory. Performance Improvement Quarterly, 8 (4), 59–74.
Cheng, Ching-Hsue & Lin, Yin (2002). Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research, 142 (1), 147-186.
Ferond, C. (2006). The origins and evolution of human performance technology. In J. A. Pershing (Ed.), Handbook of human performance technology: Principles, Practices, and Potential (3rd ed.) (pp. 155-187) San Francisco: Pfeifer.
Fitzgerald, B. & Neville, K. (2002). "An Innovative Training Model for an Organization Embracing Technology", Journal of Information Technology Education, 1 (3), 193-199.
Ford, D. J. (2004). Evaluating Performance Improvement. Performance Improvement, 43 (1), 36-41.
Gilbert, T. F. (1978). Human competence: Engineering worthy performance. New York: McGraw-Hill.
 Harless, J. (1992). whither performance technology? Performance & Instruction, 31 (2), 4-8.
Irlbeck, S. A. (2002). Human performance technology: An examination of definitions through dependent and independent variables. Performance Improvement Quarterly, 15 (2), 84–95.
Kamenetz, A. (2010). Edupunks, edupreneurs, and the coming transformation of higher education. Canada: Chelsea Green Publishing Company.
Khorasani, A., Amouzad, M., and Molamohamadi, A. (2016). Validation of Human Resource Training and Development of Excellence Model in Iran. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 3 (8), 1-27. (in Persian).
Kuit, J.A., & Fell, A. (2010). Web 2.0 to pedagogy 2.0: A social-constructivist approach to learning enhanced by technology. In Critical design and effective tools for e-learning in higher education: Theory into practice (pp. 310-325). United States: IGI Global .
Mosallaei, M. R. and Samimi, Sh. (2011). A Model for Training Excellence in Organizations, 9th international management conference, Tehran, Aryana Industrial & Research Group. (in Persian).
Pershing, J. A. (2006). Human performance technology fundamentals. In J. A. Pershing (Ed.), Handbook of human performance technology: Principles, Practices, and Potential (3rd ed.) (pp. 5-34) San Francisco: Pfeifer.
Peters, O. (2001). Learning and teaching in distance education: Analyses and interpretations from an international perspective (2nd ed.). London: Kogan Page.
 Peters, O. (2004). Distance education in transition - New trends and challenges (4th ed., Volume 5). Oldenburg, Germany: Bibliotheks- und Informationssystem der Uni-versität Oldenburg Peydaie, M. and Yahyaee, A. (2008). A Self-Assessment Model for Excellence of Staff Training in Organizations, Management, 134, 28-32. (in Persian).
Rosenberg, M. J. (1990). Performance technology: Working the system. Training, 27 (2), 43–48.
Rosenberg, M., Coscarelli, W., and Hutchinson, C. (1999). The origins and evolution of the field. In H. D. Stolovitch and E. J. Keeps (Eds.), Handbook for Human Performance Technology: Improving individual and organizational performance worldwide (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Rothwell, W. (2005). Beyond training and development: The groundbreaking classic (2nd ed.). New York: AMACOM
Rothwell, W. J. (1996). Beyond training and development: State-of-the-art strategies for enhancing human performance. New York: American Management Association.
Smith, C. (2007). "Achieving Organizational Training Objective with Short Course Development", 13th Conference on Software Engineering Education and Training, March 6-8, 32-38.
Stolovitch, H. & Keeps, E. (1999). What is performance technology? In H. D. Stolovitch & E. J. Keeps (Eds.), Handbook of human performance technology: Improving individual and organizational performance worldwide (2nd ed.) (pp. 3-23). San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer .
The World Bank. (2003). Lifelong learning in the global knowledge economy: Challenges for developing countries. Washington, D.C.: The World Bank.
Van Tiem, D. M., Moseley, J. L., & Dessinger, J. C. (2004). Fundamentals of performance technology: A guide to improving people, process, and performance (2nd ed.). Washington, DC: International Society of Performance Improvement.
Wheeler, S. (2011). Learning with e’s: Digital age learning. [Blog post.] Retrieved from http://steve-wheeler.blogspot.com/2011/07/digital-age-learning.html