بررسی شیوع اختلالات یادگیری و پیش بینی کننده های جمعیت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.63681

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی پیش­بینی کننده­های جمعیت شناختی شیوع اختلالات یادگیری در دانش­آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی در سیستان و بلوچستان انجام شد. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 864 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و با بهره­مندی از مصاحبه بالینی، چک لیست­های مربوط به اختلالات یادگیری مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر بررسی شدند. تحلیل داده­ها با روش توصیفی و استنباطی و با نرم افزارSPSS-19  انجام شد. نتایج نشان داد که شیوع اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی استان سیستان و بلوچستان 1/23 درصد می­باشد. بین دوزبانگی و تحصیلات والدین با نمره اختلالات یادگیری رابطه  منفی معنی­دار وجود داشت. به این ترتیب، بین تولد و اختلالات یادگیری رابطه ای وجود ندارد. نوع جنس و تحصیلات پدر ­نیز می­توانند اختلالات یادگیری را در دانش آموزان پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Prevalence and Demographic predictors of learning disabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Demographic predictors
  • Learning Disabilities