پیش‌بینی نشانگان رفتاری بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.68997

چکیده

تصور فرد از خدا مبتنی بر واکنش احساسی و تجربی فرد از خدا می‌ باشد و در اثر تجربیات زندگی او حاصل شده است که در حوزة روان‌شناسی دین و معنویت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر پیش­ بینی نشانگان رفتاری بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. بدین‌ منظور تعداد 195 نفر از دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ ای سهمی انتخاب شدند. سیاهه تصور فرد از خدا (لارنس، 1997) و چک ‌لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، 1973) بر روی آنان اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که نشانگان رفتاری دانشجویان را به­ طور کلی می‌توان از روی تصور فرد از خدا پیش‌بینی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، دانشجویانی که تصور پذیرنده و مثبتی از خدا داشتند، از نشانگان رفتاری کمتری برخوردار بودند. تلویحات نظری یافته‌ها و کاربردهای عملی نتایج بدست آمده از لحاظ به­ کارگیری در درمان اختلالات روانی در اصل مقاله گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of behavioral symptoms from representation of God in college students

چکیده [English]

Representation of God in individuals is based on their experience and feeling with deity and is acquired during individual’s encounter with sacred- relate objects; this construct has been investigated in the field of religion and spirituality. The aim of the current study was to prediction of behavioral symptoms from representation of God in Tehran Medical Sciences University. To accomplish the stated goal 195 students were selected by means of proportional sampling procedure. The Image of God Inventory (Lawrence, 1997) and Symptom Checklist90-R (Deragotis et al.,1973) were administered on them. Analysis of data using a multiple regression analysis revealed that the magnitude of behavioral symptoms can be predicted from the quality of student's representation of God. Moreover, data revealed that students who had a positive and accepting representation of God were lower in behavioral symptoms. Theroretical implications of the findings in treatment of mental disorders are reported in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation of God
  • Behavioral Symptoms
  • Medical Sciences University Student