ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل‌مسئله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود براساس آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه‌ درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 رئیس نظارت و ارزشیابی آموزشی شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

4 استاد گروه آموزش عالی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کسب و تقویت مهارت‌های حل‌‌مسئله برای نیروی انسانی به منظور رویارویی با مسائل پیچیده جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. در دهه­های اخیر تمایل به روش­های فعال مانند یادگیری مبتنی بر بازی برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی کارکنان سازمان‌ها در این زمینه بیشتر شده‌ است. در این مقاله که با استفاده از روش "‌پژوهش نظریه­ای" انجام شد، تلاش گردید بر مبنای رویکرد حل‌مسئله، الگویی برای تبیین فرایند یادگیری مبتنی بر بازی در دوره­های آموزش سازمانی ارائه شود. گردآوری داده‌ها بر پایه فنون سندکاوی و مشاهده و تحلیل آن بر اساس روش تأملی انجام‌شد. برای اعتباربخشی الگو از نظرات خبرگان عرصه آموزش و بازی و خودبازبینی محقق استفاده شد. همچنین مؤلفه‌های استخراج شده الگوی یادگیری مبتنی بر بازی با رویکرد حل‌مسئله در اختیار ده نفر از استادانی که با روش نمونه­گیری ملاک محور انتخاب شدند، قرار داده شد و نظرات آن‌ها در ارائه الگو اعمال شد. در ادامه بر اساس الگوی ارائه شده، وضعیت دو دوره از آموزش‌های سازمانی که مبتنی بر بازی برگزار شده بودند مورد نقد قرار گرفته و برای اعتباریابی آن از بازنگری اعضا استفاده‌ شد. مؤلفه‌های اصلی این الگو عبارت است: از تحلیل، هدف‌گذاری، تدوین نظام انگیزشی، تدوین فرصت‌های یادگیری، پایش و ارزشیابی که تحت پوشش محیط یادگیری اثربخش، تعامل، تأمل و تطابق معنا پیدا می‌کنند. این مؤلفه‌ها تحت چتری به نام «مسأله‌مداری» اجرا می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Game-Based (Non- Digital) Learning Model with Problem Solving Approach for Organizational Education and Critiquing Existing Educational Program

نویسندگان [English]

  • Marzieh Abdolvahabi 1
  • Kamal Dorrani 2
  • Saeid Safaei Movahhed 3
  • Kourosh Fathivajargah 4
  • Keyvan Salehi 5
1 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
3 ICSA Member Board
4 Psychology and Education Faculty, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
5 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study was to provide a model for explaining the game-based learning process in the courses of "organizational training" based on the problem-solving approach. Data collection was performed through document analysis techniques and observation and analyzed based on the reflection method. The opinions of educational and game experts and the researcher's self-review were used to validate the model. Also, the extracted components of the learning model based on the game with the problem-solving approach were given to ten experts who were selected by the criterion-based sampling method And their comments were applied to the presentation of the model. In the following, based on the presented model the situation of the two courses of organizational training that were held based on the game was criticized and members' review was used to validate it. The main components of this model are analysis, goal setting, motivational system development, development of learning opportunities, monitoring and evaluation, which are covered by effective learning environment, interaction, reflection and meaning adaptation. These components are implemented under an umbrella called the orbital problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game-Based Learning
  • Problem-Solving Approach
  • Behavioral Sciences
  • Organizational Training