مقایسۀ مرور خاطرات مزاحم، افکار خودآیند منفی و تعادل عاطفی در دختران با و بدون ملال پیش از قاعدگی (PMDD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ مرور خاطرات مزاحم، افکار خودآیند منفی و تعادل عاطفی در دختران دانشجوی با و بدون ملال پیش از قاعدگی (PMDD) است. روش پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری تحقیق را 360 دانشجوی دختر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1399-1398 در دانشگاه فرهنگیان اردبیل مشغول به تحصیل بودند که از بین آن‌ها 60 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین دانشجویان دارای علائم ملال پیش از قاعدگی 30 نفر و از بین دانشجویان بدون علائم ملال پیش از قاعدگی نیز 30 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پاسخ به مزاحم‌ها (IRQ)، مقیاس افکار خودآیند (ATQ) و مقیاس تعادل عاطفی (ABS) استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از شاخص‌های توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) با استفاده از نرم‌افزار SPSS 25 تجزیه و تحلیل شدند. مطابق یافته‌ها، میانگین نمرات تفسیر منفی (283/42=F)، نشخوار ذهنی (397/57=F)، سرکوب (743/6=F)، پریشانی (09/84=F)، افکار خودآیند منفی (911/20=F)، تعادل عاطفی منفی (692/11=F)، در افراد دارای اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) بیشتر از افراد عادی و در تعادل عاطفی مثبت (057/7=F) کمتر از افراد عادی است (001/0>P). نتیجه گرفته می‌شود که افراد دارای علائم ملال قبل از قاعدگی در مرور خاطرات مزاحم، افکار خودآیند منفی و تعادل عاطفی با افراد بدون علائم ملال قبل از قاعدگی تفاوت دارند. می‌توان از این نتایج در درمان و تسکین علائم این بیماران استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Review of Annoying Memories, Negative Automatic Thoughts, and Emotional Balance in Girls with and without Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

نویسندگان [English]

  • Niloofar Mikaeili 1
  • Laleh Senobar 2
1 Department of Psychology , Education and Psychology Faculty, ,University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
2 Department of Psychology , Education and Psychology Faculty, ,University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to compare review of annoying memories, negative automatic thoughts, and emotional balance in female university students with and without premenstrual dysphoric disorder (PMDD). The method of this study is purposive and comparative-causal. The statistical population consists of 360 female students studying in the academic year 2019-2020 at Ardabil Farhangian University. From this statistical population, 60 female students were selected as the research sample. From the undergraduate students of Ardabil Farhangian University, 30 students with PMDD symptoms and 30 students without PMDD symptoms were selected by simple random sampling. Intervention Response Questionnaire (IRQ), Automatic Thought Questionnaire (ATQ) and Emotional Balance Scape (ABS) were used for data collection. The data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA) and SPSS 25 software. The results of this study showed that the mean scores of negative interpretation (F = 42.283), subjective rumination (F = 57.397), displacement (F = 6.743), grief (F = 84.09), negative automatic thoughts (F = 20.911), and negative affective balance (F = 11/692) were higher in PMDD patients than in normal people, and that positive affective balance (F = 7.057) was lower than in normal people (p < 0.001). Thus, it is concluded that there is a difference between people with PMDD in disturbing memories, automatic thoughts, and emotional balance and people without PMDD. These results can be used to treat and alleviate the severity of symptoms in these patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annoying Memories
  • Emotional Balance
  • Negative Automatic Thoughts
انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. تهران: روان.
چلبیانلو، غ.، عبدی، ر.، حقیقتی، ف.، و پاک، ر. (1396). نقش هیجان‌های منفی، نشخوار ذهنی و بازداری رفتاری در پیش‌بینی علائم اختلال ملال قبل از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. سلامت جامعه. 11(2)، 179-165.
سادوک، ب.، سادوک، و.، و روئیز، پ. (1396). خلاصۀ روان‌پزشکی کاپلان و سادوک. ترجمۀ مهدی گنجی. تهران: ساوالان.
کاظمی، آ.، بنی‌جمالی، ش.، احدی، ح.، و فرخی، ن. ع. (1391). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری در کاهش علائم اختلال استرس پس از ضربۀ ثانویه و مشکلات روان‌شناختی همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ تحمیلی. مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 22(2)، 129-122.
کریمیان کاکلکی، ز.، مظلومی محمودآباد، س. س.، حیدری، ف.، خدیبی، م.، گرایلو س.، و یوشنی، ن. (1397). مقایسۀ کیفیت زندگی در سه گروه: زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی، اختلال ملال قبل از قاعدگی و جمعیت عمومی شهر یزد. مجلۀ تحقیقات سلامت. ۸(۱)، 10-3.
گنجی، م. (1397). آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. تهران: ساوالان.
ولی‌تبار، ز.، و حسین‌ثابت، ف. (1396). نقش افکار خودکار منفی، نگرش‌های منفی و خاطرات مزاحم در افسردگی. فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. 165(26)، 179-165.
 
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th Ed.). Washington, DC: Author.
Balık, G., Hocaoğlu, Ç., Kağıtcı, M., & Güvenda Güven, E. S. (2015). Comparison of the effects of PMDD and pre-menstrual syndrome on mood disorders and quality of life: a cross-sectional study. Journal of obstetrics and gynaecology. Journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology35(6), 616–620.
Beddig, T., Reinhard, I., & Kuehner, C. (2019). Stress, mood, and cortisol during daily life in women with Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Psychoneuroendocrinology. 109, 34-38.
Birrer, E., Michael, T., & Munsch, S. (2007). Intrusive images in PTSD and in traumatized and non-traumatized depressed patients: a cross-sectional clinical study. Behavior Research and Therapy. 45, 2053-2065.
Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine.
Duan, Y., & Jin, F. (2012). Emotional balance as a predictor of impulse control in prisoners and non-prisoners. Paper presented at the International Conference on Brain Inspired Cognitive Systems.
Eisenlohr-Moul, T. A., Girdler, S. S., Schmalenberger, K. M., Dawson, D. N., Surana, P., Johnson, J. L., & Rubinow, D. R. (2017). Toward the reliable diagnosis of dsm-5 premenstrual dysphoric disorder: the carolina premenstrual assessment scoring system (C-PASS). The American Journal of Psychiatry174(1), 51–59.
Haoran, Z., Ning, L. X., & Boddu, S. (2018). Effects of Premenstrual Syndrome Related Psychiatric Disorder on Physical and Mental Health Status of Adolescents- A Short Review. International Journal of Womens Health Wellness. 4(2), 083.
Hasim, S. I., & Khaiyom, J. H. (2019). Premenstrual dysphoric disorder: reviews of studies in Malaysia, measures used, and validation of the daily record of severity of problems. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences. 15(2), 130-136.
Hollon, S. D., & Kendall, P. C. (1980). Cognitive self-statements in depression: Development of an automatic thoughts questionnaire. Cognitive Therapy and Research. 4(4), 383–395.
Kuyken, W., & Brewin, C. R. (1994). Intrusive memories of childhood abuse during depressive episodes. Behavior Research and Therapy. 32, 525– 528.
Maddineshat, M., Keyvanloo, S., Lashkardoost, H., Arki, M., Tabatabaeichehr, M. (2016). Effectiveness of group cognitive – behavioral therapy on symptoms of premenstrul syndrome (PMS). Iran Journal Psychiatry. 11(1), 30-36.
Mita, R, Sabitri,S., & Dev Sharma, V. (2017). Assessment of automatic thoughts in patients with Depressive illness at a tertiary hospital in Nepal. Journal Nepal Association. 56(206), 248-255.
Pedro, P., Branquinho, M., & Cristi, M. (2019). Self-criticism, negative automatic thoughts and postpartum depressive symptoms: the buffering effect of self-compassion. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 37(7), 1-15.
Pieruccini, F. F., Susan, W., Hunter, M., & Manup Montero, O. (2018). Do depressive symptoms affect balance in order adults with mild cognitive impairment results from the gait and brain study. Experimental Gerontology. 108, 106-111.
Ramos-Loyo, J., & Sanz-Martin, A. (2017). Emotional experience and recognition across menstrual cycle and in premenstrual disorder. International Journal of Psychological Studies, 9(4), 33-43.
Risal, A., Manandhar, K., Linde, M., Steiner, T. J., & Holen, A. (2016). Anxiety and depression in Nepal: prevalence, comorbidity and associations. BMC Psychiatry16(1), 1-9.
Siahbazi, S., Montazeri, A., Taghizadeh, Z., & Masoomie, R. (2018). The consequences of premenstrual syndrome on the quality of life from the perspective of affected women: a qualitative study. Journal of Research in Medical and Dental Science, 6(2), 284-292.
Starr, S., & Moulds, M. L. (2006). The role of negative interpretations of intrusive memories in depression. Journal of Affective Disorders. 93(1-3), 125-132.
Van Yperen, N. W. (2006). A novel approach to assessing achievement goals in the context of the 2×2 framework: Identifying distinct profiles of individuals with different dominant achievement goals. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin. 32, 1432-1445.
Veilleux, C., Lankford, N. M., Hill, M. A., Skinner, K. D. Pollert, G. A. (2019). Affect balance predicts daily emotional experience. Personality and Individual Differences. 154, 127-132.
Watson, D., & Tellagen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98, 219-235.