مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روا‌‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی روا‌‌ن‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تهیۀ ابزاری بومی برای سنجش نیک‌زیستی نوجوانان ایرانی براساس مدل پنج‌عاملی ایپوچ (2016) بود. این پژوهش از نظر هدف در زمرۀ پژوهش‌های بنیادی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعۀ پژوهش را دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر تهران تشکیل دادند که در دو مرحله و درمجموع 579 نفر (249 دختر و 330 پسر) به‌عنوان گروه نمونه و به شیوۀ تصادفی و دردسترس انتخاب شدند. در مرحلۀ اول، پس از بررسی پیشینۀ پژوهش و انتخاب الگوی نیک‌زیستی نوجوانان ایپوچ به‌عنوان مدل پایه، از مخزن 576 آیتمی اولیه، 121 آیتم توسط متخصصان انتخاب و سپس روایی صوری انجام شد. در مرحلۀ دوم تحلیل آیتم و تحلیل‌عاملی اکتشافی روی مقیاس 99 آیتمی صورت گرفت. نتایج تحلیل آیتم به حذف ده آیتم منجر شد. تحلیل‌عاملی اکتشافی نشان از وجود پنج مؤلفه‌ای داشت که در تطابق با الگوی نظری بود. نتایج تحلیل موازی نیز خبر از غیرتصادفی قرارگرفتن آیتم‌ها در کنار هم و تأیید نتایج تحلیل‌عاملی اکتشافی می‌داد. ضریب همبستگی مؤلفه‌های استقامت با مقیاس اهمال‌کاری (PAS) 52/0-، اشتیاق با انگیزش تحصیلی (ISM) 52/0 و طرد همسالان (PRS) 26/0 بود. همگونی درونی نمرۀ کل و خرده‌مقیاس‌ها در بازۀ 79/0 تا 94/0 بود. تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار20-SPSS انجام گرفت. مقیاس نیک‌زیستی نوجوانان، دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی است؛ به‌طوری‌که می‌تواند برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Adolescents Well-Being Scale (IWBS-A): Development and Technical Evaluation

نویسندگان [English]

  • Saeed Akbari-Zardkhaneh 1
  • Faezeh Sadeghi 2
  • Jalil Fathabadi 3
  • Mohammad Hosein Haji Mohammad Ali 4
1 Department of Psychology, Education and Psychology Faculty , Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
2 Department of Psychology, Education and Psychology Faculty , Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
3 Department of Psychology, Education and Psychology Faculty , Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
4 Department of Psychology, Education and Psychology Faculty , Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to develop an indigenous instrument to measure the well-being of Iranian adolescents based on the five-factor model of EPOCH (2016). Method: this study is a basic research in terms of descriptive survey method. The population consisted of high school students in Tehran who were selected in two phases, a total of 579 subjects (249 girls and 330 boys) who were randomly selected. In the first phase, after a literature review and selection of the theoretical model, 121 items were selected by experts from the original pool of 576 items. Then, Face validity was performed. In the second phase, item analysis and exploratory factor analysis were performed for a 99-item scale. The results of the item analysis led to the deletion of 10 items. The exploratory factor analysis yielded five components that were consistent with the theoretical model. The results of the parallel analysis also indicated that the items were not randomly ordered and confirmed the results of the exploratory factor analysis. The correlation coefficient of the perseveration components with Procrastination Assessment Scale (PASS) was -0.52, Inventory of School Motivational (ISM) 0.52, and with the Peer Rejection Scale (PRS) -0.26. The internal consistency of the total score and subscales ranged from 0.79 to 0.94. Analyzes were performed with SPSS 20 software. The Adolescent Well-Being Scale has good psychometric properties, so it can be used for research purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • Scale Development
  • Adolescent
  • Instrument
  • Measure
اکبری زردخانه، س.، زنگانه، ع. م.، منصورکیایی، ن.، مهدوی، م.، آل‌بویه، م.، جلالت‌دانش، م.، طیموری، ع. ا. و طهماسبی گرمتانی، س. (1397). نسخۀ معلم‌مقیاس مقدماتی مشکلات روان‌شناختی کودکان: ساخت و ارزیابی روان‌سنجی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. 6(1)، 13-1.
بحرانی، م. (1372). بررسی رابطۀ انگیزش تحصیلی و عادات مطالعۀ گروهی از دانش‌آموزان متوسطۀ شیراز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه شیراز.
جان‌بزرگی، م. (1378). ساخت و سنجش اعتبار آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS). تهران: مرکز مشاورۀ طلیعه.
حسین‌چاری، م.، و دهقانی، ی. (1387). پیش‌بینی میزان اهمال‌کاری براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 2(4)، 30-21.
خدایاری‌فرد، م.، رحیمی‌نژاد، ع.، غباری‌بناب، ب.، شکوهی‌یکتا، م.، فقیهی، ع. ن.، آذربایجانی، م.، ... و هادی بهرامی، ا. (1388). آماده‌سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعۀ ایران، گزارش پژوهشی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1380). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سیف، ع. ا. (1386). روش‌های اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی (چاپ هفتم). تهران: دوران.
طهماسیان، ک.، و غلامرضایی، م. (۱۳۸۴). بررسی رابطۀ بین حیطه‌های خوداثرمندی و طرد همسالان در ردۀ جوانان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز). ۴ (۱۴)، 7-18.
علی‌مدد، ز. (1388). بررسی نقش خودتعیینی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری و اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان شیراز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه شیراز.
 
Ackerman, P. L., & Kanfer, R. (2009). Test length and cognitive fatigue: an empirical examination of effects on performance and test-taker reactions. Journal of Experimental Psychology: Applied, 15(2), 163.
Akçakanat, T. (2020). The Effect of Happiness at Work on Organizational Citizenship Behavior: The Role of Intrinsic Motivation and Resilience. In Handbook of research on positive organizational behavior for improved workplace performance (pp. 179-200). IGI Global.
Alexander, M. A., Dacks, R., & Bambridge, T. (2021). Evidence for Culturally Grounded Wellbeing in Oceania. Oceania.‌
Antaramian, S. P., Scott Huebner, E., Hills, K. J., & Valois, R. F. (2010). A dual‐factor model of mental health: Toward a more comprehensive understanding of youth functioning. American Journal of Orthopsychiatry, 80(4), 462-472.
Arcidiacono, C., & Di Martino, S. (2016). A critical analysis of happiness and well-being. Where we stand now, where we need to go. Community Psychology in Global Perspective, 2(1), 6-35.
Bailey, T. H., & Phillips, L. J. (2016). The influence of motivation and adaptation on students’ subjective well-being, meaning in life and academic performance. Higher Education Research & Development, 35(2), 201-216.
Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1-48.
Carlson, N. R., Heth, D., Miller, H., Donahoe, J., & Martin, G. N. (2009). Psychology: the Science of Behavior. Boston: Pearson Education.
Cassidy, J., & Kobak, R. R. (1988). Avoidance and its relation to other defensive processes. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 300–323). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Cooke, P. J., Melchert, T. P., & Connor, K. (2016). Measuring well-being: A review of instruments. The Counseling Psychologist, 44(5), 730-757.
Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2004). The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Construct validity, measurement properties and normative data in a large non-clinical sample. British Journal of Clinical Psychology, 43(3), 245-265.
Cunsolo, S. (2017). Subjective wellbeing during adolescence: a literature review on key factors relating to adolescent's subjective wellbeing and education outcomes. Studi sulla Formazione, 20(1), 81-94.
Delle Fave, A. (2014). Eudaimonic and hedonic happiness. In Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Michalos, Ac, Ed. 1999-2004.
Delle Fave, A. E., & Happiness, H. (2014). In Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research; Michalos, AC, Ed.‌
DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications. London: Sage publications.
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
Diener, E. (2009). Subjective well-being. In The science of well-being (pp. 11-58): New York: Springer.
Emery, S. G., Pavlyshyn, H., Hedayati, M., & Nur, S. (2016). Crossing cultural boundaries with a cuppa: a case study of cultural wellbeing within a postgraduate peer circle. In Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2016: transforming education research (pp. 1-10), Melbourne, Australia.
Emery, S., & Fielding-Wells, J. (2018). Fluid methods to make sense of an unknown: An emergent grounded theory study of cultural wellbeing. In Structuring the Thesis (pp. 183-195). Singapore: Springer.
Etherton, K., Steele-Johnson, D., Salvano, K., & Kovacs, N. (2020). Resilience effects on student performance and well-being: the role of self-efficacy, self-set goals, and anxiety. The Journal of General Psychology, Advance online publication.
Fonda, M. (2009). Towards cultural well-being: implications of revitalising traditional Aboriginal religion. Canadian Issues, 73, 10-18.‌
Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction. New York: Longman Publishing.
Geisinger, K. F. (1994). Cross-cultural normative assessment: translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments. Psychological Assessment, 6(4), 304-312.
Gilman, R., & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 293-301.
Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, Columbus, 82-88.
Glover, T. A., & Albers, C. A. (2007). Considerations for evaluating universal screening assessments. Journal of School Psychology, 45(2), 117-135.
Hirsch, J. K., & Conner, K. R. (2006). Dispositional and explanatory style optimism as potential moderators of the relationship between hopelessness and suicidal ideation. Suicide and Life-Threatening Behavior, 36(6), 661-669.
Holden, R. B. (2010). Face validity. In I. B. Weiner, & W. E. Craighead (Eds.), The corsini encyclopedia of psychology, Hoboken, NJ: Wiley.
Hone, L. C., Jarden, A., Schofield, G. M., & Duncan, S. (2014). Measuring flourishing: The impact of operational definitions on the prevalence of high levels of wellbeing. International Journal of Wellbeing, 4(1), 62-90.
Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179-185.
Huebner, E. S., Suldo, S. M., Smith, L. C., & McKnight, C. G. (2004). Life satisfaction in children and youth: Empirical foundations and implications for school psychologists. Psychology in the Schools, 41(1), 81-93.
Huta, V. (2016). An overview of hedonic and eudaimonic well-being concepts. In L. Reinecke & M. B. Oliver (Eds.), Handbook of media use and well-being: International perspectives on theory and research on positive media effects, 215-231.
Jones, W. H., & Moore, T. L. (1987). Loneliness and social support. Journal of Social Behavior and Personality, 2(2), 145-156.
Joshanloo, M., Van de Vliert, E., & Jose, P. E. (2021). Four fundamental distinctions in conceptions of wellbeing across cultures. In M. L. Kern, M. L. Wehmeyer (Eds). The Palgrave Handbook of Positive Education (pp. 675-703). Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland.
Jovanović, V. (2015). Structural validity of the Mental Health Continuum-Short Form: The bifactor model of emotional, social and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 75, 154-159.
Kazdin, A. E., Rodgers, A., & Colbus, D. (1986). The Hopelessness Scale for Children: Psychometric characteristics and concurrent validity. Journal of consulting and clinical psychology, 54(2), 241-245.
Kern, M. L., Benson, L., Steinberg, E. A., & Steinberg, L. (2016). The EPOCH measure of adolescent well-being. Psychological Assessment, 28(5), 586-597.
Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 262-271.
Kern, M.L., Zeng, G., Hou, H., & Peng, K. (2019). The Chinese Version of the EPOCH Measure of Adolescent Well-Being: Testing Cross-Cultural Measurement Invariance. Journal of Psychoeducational Assessment, 37(6), 757-769.
Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207-222.
Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61,121-140.
Keyes, C. L. M. (2003). Complete mental health: An agenda for the 21st century. In C. L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived (pp. 293-312). Washington, DC: American Psychological Association Press.
Keyes, C. L. M. (2009). Atlanta: Brief description of the mental health continuum short form (MHC-SF). Retrieved from https://www.aacu. org/sites/default/fi les/MHC-SFEnglish.pdf.
Kushlev, K., Heintzelman, S. J., Lutes, L. D., Wirtz, D., Kanippayoor, J. M., Leitner, D., & Diener, E. (2020). Does happiness improve health? Evidence from a randomized controlled trial. Psychological Science, 31(7), 807-821.
Lamers, S. M., Westerhof, G. J., Bohlmeijer, E. T., ten Klooster, P. M., & Keyes, C. L. (2011). Evaluating the psychometric properties of the mental health continuum short form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99-110.
Lent, R. W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. Journal of Counseling Psychology, 51(4), 482-509.
‌Marriott, R., & Kapetas, J. (2013). Collaborating with a regional community for optimal aboriginal perinatal mental health, parenting, cultural wellbeing and resilience. International Journal of Mental Health Nursing22 (Supp. 1), 1-37.‌
McInerney, D. M., & Sinclair, K. E. (1991). Cross cultural model testing: Inventory of school motivation. Educational and Psychological Measurement, 51(1), 123-133.
McKnight, C. G., Huebner, E. S., & Suldo, S. (2002). Relationships among stressful life events, temperament, problem behavior, and global life satisfaction in adolescents. Psychology in the Schools, 39(6), 677-687.
Moreira, P. A., Cloninger, C. R., Dinis, L., Sá, L., Oliveira, J. T., Dias, A., & Oliveira, J. (2015). Personality and well-being in adolescents. Frontiers in Psychology, 5, 1-15.
Nunnally, J, O. (1986). Psychometric Theory. New York: McGraw- Hill.
Pearson, R. H. (2008). Recommended sample size for conducting exploratory factor analysis on dichotomous data. Unpublished dissertation, University of Northern Colorado, Colorado, USA.
Poelina, A. (2020). A coalition of hope! A regional governance approach to Indigenous Australian cultural wellbeing. In Located research (pp. 153-180). Palgrave Macmillan, Singapore.‌
Rezaee, M., Hedayati, A., Naghizadeh, M. M., Farjam, M., Sabet, H. R., & Paknahad, M. (2016). Correlation between Happiness and Depression According to Beck Depression and Oxford Happiness Inventory among University Students. Galen Medical Journal, 5(2), 75-81.
Robitschek, C., & Keyes, C. L. (2009). Keyes’s model of mental health with personal growth initiative as a parsimonious predictor. Journal of Counseling Psychology, 56(2), 321-329.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current directions in psychological science, 4(4), 99-104.
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719.
Saeed, S., & Zyngier, D. (2012). How Motivation Influences Student Engagement: A Qualitative Case Study. Journal of Education and Learning, 1(2), 252-267.
Scher, S. J., & Osterman, N. M. (2002). Procrastination, conscientiousness, anxiety, and goals: Exploring the measurement and correlates of procrastination among school‐aged children. Psychology in the Schools, 39(4), 385-398.
Seligman, M. (2011). Flourish. New York: Simon and Schuster.
Seligman, M. E. (2007). The optimistic child: A proven program to safeguard children against depression and build lifelong resilience: Houghton Mifflin Harcourt.
Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being, New York: Simon and Schuster.
Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychology, 55(1), 5-14.
Sirois, F. M., & Tosti, N. (2012). Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindfulness, and well-being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 237-248.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503-509.
Spirito, A., Williams, C. A., Stark, L. J., & Hart, K. J. (1988). The Hopelessness Scale for Children: Psychometric properties with normal and emotionally disturbed adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 16(4), 445-458.
Springer, K. W., Hauser, R. M., & Freese, J. (2006). Bad news indeed for Ryff’s six-factor model of well-being. Social Science Research, 35(4), 1120-1131.
Su, X., Harrison, N., & Moloney, R. (2018). Becoming familiar strangers: an exploration of inland boarding school education on cultural wellbeing of minority students from Xinjiang province. Australian and International Journal of Rural Education28(2), 3-1.‌
Taheri, A., Pourshahriari, M., Abdollahi, A., & Hosseinian, S. (2020). Psychometric assessment of the Persian translation of the EPOCH measure among adolescent girls. Current Psychology, 39(3), 1-10.‌
Thompson-Fawcett, M., & Quigg, R. (2017). Identity, place, and the (cultural) wellbeing of Indigenous children. In Ergler, C. R., Kearns, R., & Witten, K. (Eds.), Geographies of Children’s Health and Wellbeing in Urban Environments, (pp. 223–233). London: Routledge.‌
Van Dierendonck, D. (2004). The construct validity of Ryff's Scales of Psychological Well-being and its extension with spiritual well-being. Personality and Individual Differences, 36(3), 629-643.
Zeng, G., & Kern, M. L. (2019). The Chinese EPOCH Measure of Adolescent Wellbeing: Further Testing of the Psychometrics of the Measure. Frontier in Psychology, 10, 1457.
Zeng, G., Peng, K., & Hu, C. P. (2019). The network structure of adolescent well-being traits: results from a large-scale Chinese sample. Frontiers in psychology10, 2783.‏