مدل پیش‌بینی سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری براساس استرس ادراک‌شده و انسجام روانی با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکدۀ پزشکی ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران رایانامه:

2 استادیار گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکدۀ پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استاد، مرکز تحقیقات گوارش پورسینای حکیم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 ستادیار، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکدۀ پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل پیش‌بینی سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری براساس استرس ادراک‌شده و انسجام روانی با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر بود که در پاییز و زمستان 1400 به مراکز درمانی و متخصصان گوارش شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. نمونۀ آماری نیز شامل 340 بیمار مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر بود که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری (PSADS)، مقیاس استرس ادراک‌شده (PSS)، پرسشنامۀ انسجام روانی (SCQ) و پرسشنامۀ شفقت به خود (SCQ) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر و آزمون بوت‌استراپ به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS و Amos ویرایش 23 صورت گرفت. نتایج نشان داد بین استرس ادراک‌شده، انسجام روانی و شفقت به خود از یک سو و سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری از سوی دیگر، رابطۀ معنادار وجود دارد (01/0>p). همچنین استرس ادراک‌شده، انسجام روانی و شفقت به خود بر سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری دارای اثر مستقیم معنادار است (01/0>p). علاوه‌براین نتایج بوت‌استراپ مشخص کرد شفقت به خود در رابطۀ بین استرس ادراک‌شده و انسجام روانی با سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری دارای نقش میانجی‌گری معنادار است (01/0>p). درنهایت مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. با توجه به نقش میانجی معنادار شفقت به خود لازم است درمانگران بالینی با به‌کارگیری روش‌های درمانی روان‌شناختی کارآمد مانند درمان مبتنی بر شفقت، سازگاری روانی-اجتماعی بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Predicting Psychosocial Adaptation to Disease According to Perceived Stress and Sense of Coherence with the Mediation Role of Self-Compassion in the Patients with Irritable Bowel Syndrome

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Frozanfar 1
  • Sheyda Jabal Ameli 2
  • Mohammad Sltani Zadeh 3
  • Seyyed Mohammad Hassan Emami 4
  • Mojtaba Ansari Shahidi 5
1 Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Poursina Hakim Gastroenterology Research Center, Professor, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 5. Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to develop a model that could predict psychosocial ada​ptation to disease in patients with irritable bowel syndrome (IBS) based on perceived stress, sense of coherence, and the mediating function of self-compassion. Utilizing descriptive-correlational and structural equation modeling, the research was conducted. Patients with IBS who were referred to therapy centers and gastroenterologists in the city of Isfahan between the autumn and winter of 2020-2021 constituted the statistical population of the study. The statistical population comprised 340 IBS patients selected using a method of convenient sampling. Psycho-Social Adaptation to Disease Scale (PSADS), Perceived Self-compassion Scale (PSS), Sense of Coherence Questionnaire (SCQ), and Self-Compassion Questionnaire (SCQ) were among the instruments utilized. The data analysis was performed using SPSS and Amos software, version 23, in conjunction with path analysis and Bootstrap testing. Significant relationships were found between perceived stress, sense of coherence, self-compassion, and psychosocial adaptation to disease (p<0.01). Furthermore, perceived stress, and sense of coherence, and self-compassion all have a significant direct effect on psychosocial adaptation to disease (p<0.01). Additionally, the findings from the Bootstrap analysis indicated that self-compassion mediates the relationship between perceived stress, sense of coherence, and psychosocial adaptation to disease in a statistically significant manner (p<0.01). In conclusion, the model exhibited an adequate degree of fit. Given the substantial mediating influence of self-compassion, it is imperative that clinical therapists enhance the psychosocial adaptation of patients with irritable bowel syndrome (IBS) by employing efficacious psychological therapy approaches, including self-compassion-based therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irritable Bowel Syndrome
  • Perceived Stress
  • Psychosocial Adaptation to Disease
  • Self-Compassion
  • Sense of Coherence
احراری، ش.، بهرامی، م.، عشقی‌زاده، م.، خلیق، ع.، و رشیدی، ف. (1395). بررسی سطح استرس و روش‌های سازگاری در دانشجویان پرستاری گناباد در سال 1391: یک گزارش کوتاه. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 15(4)، 379-386. http://journal.rums.ac.ir/article-1-2242-fa.html
ایزدی، ن.، و سجادیان، ا. (1396). رابطۀ سازگاری زناشویی و استرس مرتبط با ناباروری: نقش میانجی‌گری شفقت خود و خودقضاوتی. روان پرستاری. 5(2)، 22-15. http://ijpn.ir/article-1-829-fa.html
بابایی، ع. (1393). نقش عملکرد خانواده و احساس انسجام در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
باقریپناه، م.، گل‌افروز، م.، بلورساز مشهدی، ه‍.، مویدی‌مهر، م.، و خروشی، م. (1399). بررسی نقش میانجی‌گر شفقت به خود در رابطۀ بین آسیب‌پذیری روان‌شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت. 6(1)، 86-74. https://doi.org/10.22037/jrrh.v6i1.22202
خسروی، ص.، صادقی، م.، و یابنده، م. ر. (1392). کفایت روان‌سنجی مقیاس شفقت خود (SCS). روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 4(13)، 59-47. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1392.4.13.3.2
رباطی، م.، و نامنی، ا. (1399). رابطۀ سرزندگی و احساس انسجام روانی با کیفیت زندگی کاری پرستاران: نقش واسطه‌ای خودتمایزیافتگی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 27(6)، 751-743. https://jsums.medsab.ac.ir/article_1366.html
سعادت، س.، اصغری، ف.، و جزایری، ر. (1394). رابطۀ خودکارآمدی تحصیلی با استرس ادراک‌شده، راهبردهای مقابله‌ای و حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان دانشگاه گیلان. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 15(12)، 78-67. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3531-fa.html
شهریاری، س.، و طالب‌زاده شوشتری، م. (1398). رابطۀ استرس ادراک‌شده، سخت‌رویی و شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان زن دانشگاه پیامنور. نشریۀ علمی روان‌شناسی اجتماعی. 6(50)، 94-83.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455098.1398.6.50.8.1
عظیم‌زاده تهرانی، ن.، بیاضی، م.، و شاکری‌نسب، م. (1399). رابطۀ روش‌های مقابلۀ اسلامی و احساس انسجام روانی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان. روانشناسی سلامت. 9(1)، 160-145. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23221283.1399.9.33.9.6
فقهی، ح.، سعادت‌جو، س.، و دستجردی، ز. (1392). بررسی سازگاری روانی اجتماعی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به مرکز دیابت شهرستان بیرجند در سال 1392. مراقبت‌های نوین. 10(4)، 256-249. https://www.sid.ir/paper/205958/fa
قربان پورلفمجانی، ا.، یاقوتی، م.، و رضائی، س. (1398). نقش میانجی‌گرانۀ حمایت اجتماعی در رابطۀ بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 3(34)، 139-119. https://www.socialpsychology.ir/article_95518.html
قربانی باجگیرانی، ز.، سجادیان، ا.، و تمیزی‌فر، ب. (1398). ارتباط بین رویدادهای استرس‌زای زندگی، تیپ شخصیت D، فاجعه‌پنداری و درماندگی روان‌شناختی با شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر. روان‌پرستاری. 7(3)، 62-56. http://ijpn.ir/article-1-1264-fa.html
قربانی تقلیدآباد، ب.، و تسبیح‌سازان مشهدی، س. ر. (1395). رابطۀ مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک‌شده در مبتلایان به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی. 10(39)، 26-17. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_330.html
کهتری، ل.، حشمتی، ر.، و پورشریفی، ح. (1397). بررسی روابط ساختاری افسردگی برمبنای اجتناب تجربه‌ای و سرکوبگری عاطفی: نقش میانجی شفقت بر خود. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 24(3)، 296-284. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2910-fa.html
کیایی، ط.، مکوندی، ب.، مرادی‌منش، ف.، و حافظی، ف. (1399). رابطۀ علی استرس ادراک‌شده، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری با سازگاری عاطفی با میانجی‌گری رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. سلامت اجتماعی. 8(1)، 103-90. https://doi.org/10.22037/ch.v8i1.31294
لسانی، س.، شاهقلیان، م.، سرافراز، م.، و عبداللهی، م. (1400). پیش‌بینی نارسیسیزم آسیب‌شناختی براساس آسیب‌های دوران کودکی و به‌واسطۀ نقص در شفقت خود و احساس شرم. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 20(97)، 87-77. http://psychologicalscience.ir/article-1-917-fa.html
References
Ahrari, S., Bahrami, M., EshghiZadeh, M., Khaligh, A., & Rashidi, F. (2016). Study of the level of stress and coping methods in nursing students of gonabad in 2012: A short report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 15(4), 379-386. http://journal.rums.ac.ir/article-1-2242-fa.html (In Persian)‌
Alonso-Stuyck, P., Zacarés, J. J., & Ferreres, A. (2018). Emotional separation, autonomy in decision-making, and psychosocial adjustment in adolescence: A proposed typology. Journal of Child and Family Studies, 27(5), 1373-1383. https://doi.org/10.1007/s10826-017-0980-5
Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science & Medicine, 36(6), 725-733. https://doi.org/10.1016/0277-9536(93)90033-Z
Azimzadeh Tehrani, Bayazi, M., & Shakerinasab, M. (2020). The relationship between islamic coping methods and psychological well-being with adaptation and pain tolerance in patients with breast cancer. Quarterly Journal of Health Psychology, 9(1), 145-160. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23221283.1399.9.33.9.6 (In Persian)‌
Babaei, A. (2013). The role of family functioning and the sense of cohesion in motivating the academic progress of female students. Thesis for obtaining a master's degree in the field of educational psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University, Mashhad. (In Persian)‌
Bagheri Panah, M., Golafroz, M., Boloorsaz-Mashhadi, H., Moayedimehr, M., & Khorooshi, M. (2020). The mediating role of mediator of self-compassion in the relationship between psychological vulnerability and attachment to God in female students studying at in Karaj Islamic Azad University in 2016. Journal of Journal of Progress in Religion and Health, 6(1), 74-86. https://doi.org/10.22037/jrrh.v6i1.22202 (In Persian)‌
Batista, R., Cunha, M., Galhardo, A., Couto, M., & Massano-Cardoso, I. (2015). Psychological Adjustment to Lung Cancer: the Role of Self-compassion and Social Support. European Psychiatry, 30, 28-32. http://dx.doi.org/10.1016/S0924-9338(15)31168-8
Bluth, K., & Eisenlohr-Moul, T. A. (2017). Response to a mindful self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, self-compassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence, 57, 108-118. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.04.001
Brenner, R. E., Vogel, D. L., Lannin, D. G., Engel, K. E., Seidman, A. J., & Heath, P. J. (2018). Do self-compassion and self-coldness distinctly relate to distress and well-being? A theoretical model of self-relating. Journal of Counseling Psychology, 65(3), 346-350. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cou0000257
Cohen, S., Kamarak, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal Health Social Behavior, 24(4), 385-396. https://doi.org/10.2307/2136404
Cohen, S., Murphy, M. L., & Prather, A. A. (2019). Ten surprising facts about stressful life events and disease risk. Annual Review of Psychology, 174, 2103-2107. https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-010418-102857
Del-Pino-Casado, R., Espinosa-Medina, A., López-Martínez, C., & Orgeta, V. (2019). Sense of coherence, burden and mental health in caregiving: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 242, 14-21. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.08.002
Feghhi, H., Saadatjo, S., & Dastjardi, Z. (2013). Investigating the psychosocial adjustment of type 2 diabetic patients referred to the Birjand Diabetes Center in 2012. Modern Care Journal, 10(4), 249-256. https://www.sid.ir/paper/205958/fa (In Persian)‌
Ferguson, S., & Davis, D. (2019). ‘I'm having a baby not a labour’: Sense of coherence and women's attitudes towards labour and birth. Midwifery, 79, 102-108. https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.102529
Finlay-Jones, A. L., Rees, C. S., & Kane, R. T. (2015). Self-compassion, emotion regulation and stress among Australian psychologists: Testing an emotion regulation model of self-compassion using structural equation modeling. PloS one, 10(7), 133-138. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133481
Flensborg, T., Ventegodt, S., & Merrick, J. (2006). Sense of coherence and health. The construction of an amendment to Antonovsky s sense of coherence scale, TSW Holistic Health & Medicine, 1(3), 169-175. https://doi.org/10.1100/tsw.2006.342
García-León, M. Á., Pérez-Mármol, J. M., Gonzalez-Pérez, R., del Carmen García-Ríos, M., & Peralta-Ramírez, M. I. (2019). Relationship between resilience and stress: Perceived stress, stressful life events, HPA axis response during a stressful task and hair cortisol. Physiology & Behavior, 202, 87-93. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.02.001
Geller, S., Handelzalts, J. E., Levy, S., Barron, D., & Swami, V. (2021). Self-compassion mediates the relationship between attachment anxiety and body appreciation in women and men: Evidence from Israel. Personality and Individual Differences, 179, 110-114. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110912
Ghorbani Bajgirani, Z., Sajjadian, I., & Tamizifar, B. (2019). The Relationship between Stressful Life Events, Type D Personality, Catastrophizing and Psychological Distress on Severity of Symptom in Patients with Irritable Bowel Syndrome. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(3), 56-62. http://ijpn.ir/article-1-1264-fa.html (In Persian)‌
Ghorbani Taghlidabad, B., & Tasbihsazan Mashhadi, S. R. (2016). The relationship between cognitive emotion regulation mechanisms and lifestyle with perceived stress in patients with irritable bowel syndrome. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology, 10(39), 17-26. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_330.html (In Persian)‌
Ghorbani, N., Bing, M.N., Watson, P.J., Davison, H.K., Mack, D.A. (2002). Self-reported emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and the United States. International Journal of Psychology, 37(5), 297-308. https://doi.org/10.1080/00207590244000098 (In Persian)‌
Hesser, H., Hedman-Lagerlöf, E., Lindfors, P., Andersson, E., & Ljótsson, B. (2021). Behavioral avoidance moderates the effect of exposure therapy for irritable bowel syndrome: A secondary analysis of results from a randomized component trial. Behaviour Research and Therapy, 141, 103-108. https://doi.org/10.1016/j.brat.2021.103862
Homan, K. J., & Sirois, F. M. (2017). Self-compassion and physical health: Exploring the roles of perceived stress and health-promoting behaviors. Health Psychology Open, 4(2), 2055-2061. https://doi.org/10.1177/2055102917729542
Iranzo, B., Buelga, S., Cava, M. J., & Ortega-Barón, J. (2019). Cyberbullying, psychosocial adjustment, and suicidal ideation in adolescence. Psychosocial Intervention, 28(2), 75-81. https://doi.org/10.5093/pi2019a5
Izadi, N., & Sajjadian, I. (2017). The relationship between dyadic adjustment and infertility-related stress: the mediated role of self-compassion and self-judgment. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 5(2), 15-22. http://ijpn.ir/article-1-829-fa.html (In Persian)‌
Joeng, J. R., Turner, S. L., Kim, E. Y., Choi, S. A., Lee, Y. J., & Kim, J. K. (2017). Insecure attachment and emotional distress: Fear of self-compassion and self-compassion as mediators. Personality and Individual Differences, 112, 6-11. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.02.048
Kehtary, L., Heshmati, R., & Poursharifi, H. (2018). Investigating structural pattern of depression based on experiential avoidance and emotional repression: The mediating role of self-compassion. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 24(3), 284-297. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2910-fa.html (In Persian)
Khosravi, S., Sadeghi, M., & Yabandeh, N. R. (2014). Psychometric Properties of Self-Compassion Scale (SCS). Psychological Methods and Models, 3(14), 47-59. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1392.4.13.3.2 (In Persian)‌
Kiaei, T., Makvandi, B., Moradimanesh, F., Hafezi, F. (2019). Causal relationship between perceived stress, perceived social support and resilience with emotional adjustment with the mediation of life satisfaction in breast cancer patients. Journal of Social Health, 8(1), 90-103. https://doi.org/10.22037/ch.v8i1.31294 (In Persian)‌
Kim, H.S., Nho, J., & Nam, J. (2021). A serial multiple mediator model of sense of coherence, coping strategies, depression, and quality of life among gynecologic cancer patients undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 54, 1020-1024. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.102014
Lathren, C., Bluth, K., & Park, J. (2019). Adolescent self-compassion moderates the relationship between perceived stress and internalizing symptoms. Personality and Individual Differences, 143, 36-41. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.008
Lee, K. S., Kim, H. Y., & Lee, M. H. (2019). Factors influencing psychosocial adjustment in hemodialysis patients. Korean Journal of Adult Nursing, 31(1), 38-49. https://doi.org/10.7475/kjan.2019.31.3.283
Lee, M., Wang, H., & Lee, T. (2022). Psychosocial stress, self-esteem, and social adjustment: A moderated mediation analysis in Taiwanese adolescents with Tourette syndrome. Journal of Pediatric Nursing, 62, 84-90. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.07.013
Lessani, S., Shahgholian, M., Sarafraz, M. R., & Abdollahi, M. H. (2021). Prediction of pathological narcissism based on childhood trauma with the mediating role of self-compassion deficit and shame. Journal of Psychological Science, 20(97), 77-88. http://psychologicalscience.ir/article-1-917-fa.html (In Persian)‌
López, A., Sanderman, R., Ranchor, A. V., & Schroevers, M. J. (2018). Compassion for others and self-compassion: Levels, correlates, and relationship with psychological well-being. Mindfulness, 9(1), 325-331. https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-017-0777-z
Ludwig, L., Pasman, J. A., Nicholson, T., Aybek, S., David, A. S., Tuck, S., & Stone, J. (2018). Stressful life events and maltreatment in conversion (functional neurological) disorder: systematic review and meta-analysis of case-control studies. The Lancet Psychiatry, 5(4), 307-320. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30051-8
Ma, Y., Chen, X., Nunez, A., Yan, M., Zhang, B., & Zhao, F. (2021). Influences of parenting on adolescents’ empathy through the intervening effects of self-integrity and sense of coherence. Children and Youth Services Review, 116, 105-110. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105246
Mills, B. S., & Bermas, B. L. (2020). Improving knowledge of lactation compatibility of antirheumatic medications among providers who care for patients with rheumatic disease. ACR Open Rheumatology. https://doi.org/10.1002/acr2.11214
Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-102. https://doi.org/10.1080/15298860309032
Ng, Q. X., Soh, A. Y. S., Loke, W., Lim, D. Y., & Yeo, W. S. (2018). The role of inflammation in irritable bowel syndrome (IBS). Journal of Inflammation Research, 11, 345-349. https://doi.org/10.2147/JIR.S174982
Nolvi, M., Brogardh, C., Jacobsson, L., & Lexell, J. (2022). Sense of coherence and coping behaviours in persons with late effects of polio. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 65(3), 1015-119. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2021.101577
Parker, C.H., Naliboff, B.D., Shih, W., Presson, A.P., Videlock, E.J., Mayer, E.A., Chang, L. (2019). Negative events during adulthood are associated with symptom severity and altered stress response in patients with irritable bowel syndrome. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 17(11), 2245-2252. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.12.029
Piqueras, J. A., Mateu-Martínez, O., Cejudo, J., & Pérez-González, J. C. (2019). Pathways into psychosocial adjustment in children: modeling the effects of trait emotional intelligence, social-emotional problems, and gender. Frontiers in Psychology, 10, 507. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00507
Pisula, E., & Kossakowska, Z. (2010). Sense of coherence and coping with stress among mothers and fathers of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(12), 1485-1494. https://doi.org/10.1007/s10803-010-1001-3
Pullmer, R., Chung, J., Samson, L., Balanji, S., & Zaitsoff, S. (2019). A systematic review of the relation between self-compassion and depressive symptoms in adolescents. Journal of Adolescence, 74, 210-220. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.06.006
Qorbanpoorlafmejani, A., Yaghoti, M., & Rezaei, S. (2019). The mediating role of social support in the relationship between mental hardiness and the sense of coherence with quality of life among staff at hospitals in Quchan. Social Psychology Research, 3(34), 119-139. https://www.socialpsychology.ir/article_95518.html (In Persian)‌
Ramos, A.K., McGinley, M., Carlo, G. (2021). The relations of workplace safety, perceived occupational stress, and adjustment among Latino/a immigrant cattle feedyard workers in the United States. Safety Science, 139, 105-109. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105262
Rao, S. S. C., Yu, S., & Fedewa, A. (2015). Systematic review: dietary fibre and FODMAP‐restricted diet in the management of constipation and irritable bowel syndrome. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 41(12), 1256-1270. https://doi.org/10.1111/apt.13167
Rengarajan, S., Knoop, K. A., Rengarajan, A., Chai, J. N., Grajales-Reyes, J. G., Samineni, V. K., ... & Hsieh, C. S. (2020). A potential role for stress-induced microbial alterations in IgA-associated irritable bowel syndrome with diarrhea. Cell Reports Medicine, 1(7), 1001-1008. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2020.100124
Robati, M., & Nameni, E. (2021). Relationship between vitality and sense of psychosocial coherence with nurses' quality of work life: The role mediating of self-differentiation. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(6), 743-751. https://jsums.medsab.ac.ir/article_1366.html (In Persian)‌
Saadat, S., Asghari, F., & Jazayeri, R. (2015). The relationship between academic self-efficacy with perceived stress, coping strategies and perceived social support among students of University of Guilan. Iranian Journal of Medical Education, 15(12), 67-78. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3531-fa.html (In Persian)‌
Satake, Y., & Arao, H. (2020). Self-compassion mediates the association between conflict about ability to practice end-of-life care and burnout in emergency nurses. International Emergency Nursing, 53, 1009-1015. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100917
Sharyari, S., & Talebzadeh Shoshtari, M. (2019). The relationship between perceived stress, hardiness and happiness with social adjustment on female students of Payamnoor University. Social Psychology Research, 6(50), 83-94. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455098.1398.6.50.8.1 (In Persian)‌
Ștefan, C. A. (2019). Self-compassion as mediator between coping and social anxiety in late adolescence: A longitudinal analysis. Journal of Adolescence, 76, 120-128. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.08.013
Sünbül, Z. A., & Güneri, O. Y. (2019). The relationship between mindfulness and resilience: The mediating role of self compassion and emotion regulation in a sample of underprivileged Turkish adolescents. Personality and Individual Differences, 139, 337-342. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.12.009
Tanenbaum, M. L., Adams, R. N., Gonzalez, J. S., Hanes, S. J., & Hood, K. K. (2017). Adapting and validating a measure of diabetes-specific self-compassion. Journal of Diabetes and its Complications, 33(10), 1540-1541. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2017.10.009
Tao, J., He, K., Xu, J. (2021). The mediating effect of self-compassion on the relationship between childhood maltreatment and depression. Journal of Affective Disorders, 291, 288-293. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.019
Tap, J., Derrien, M., Törnblom, H., Brazeilles, R., Cools-Portier, S., Doré, J., & Simrén, M. (2017). Identification of an intestinal microbiota signature associated with severity of irritable bowel syndrome. Gastroenterology152(1), 111-123. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.019
Thompson, K. A., & Bardone-Cone, A. M. (2022). Self-Oriented Body Comparison and Self-Compassion: Interactive Models of Disordered Eating Behaviors among Postpartum Women. Behavior Therapy, 53(4), 751-761. https://doi.org/10.1016/j.beth.2022.02.008
Zeng, P., Wang, P., Nie, J., Ouyang, M., & Lei, L. (2021). Gratitude and cyberbullying perpetration: The mediating role of self-compassion and moral disengagement. Children and Youth Services Review, 119, 105-110. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105608