پژوهش های کاربردی روانشناختی (JAPR) - ورود کاربران