اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر الهه حجازی موغاری

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره

ehejaziut.ac.ir

سردبیر

دکتر رضا رستمی

روانپزشکی استاد گروه روان شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

japrut.ac.ir

رئیس

دکتر اسماعیل صمدی

مدیریت فناوری اطلاعات معاون موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

esamadiut.ac.ir
61117475

دبیر تخصصی

دکتر زهرا نقش

هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

z.naghshut.ac.ir

مدیر داخلی

زهرا فیض آبادی

روانشناسی کارشناس مطالعات و پژوهش مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

zfeizabadiut.ac.ir
61117473

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه حجازی موغاری

ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

ehejaziut.ac.ir

دکتر محمد خدایاری فرد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

khodayarut.ac.ir

دکتر عباس رحیمی نژاد

روانشناسی معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

arahimiut.ac.ir
61117429

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی روانشناسی- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانشناسی بالینی

afa1337gmail.com

دکتر محمد علی بشارت

روانشناسی استاد دانشگاه تهران

besharatut.ac.ir

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

japrut.ac.ir

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

lavasaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رضا کرمی نوری

روانشناسی استاد دانشگاه اوربرو سوئد

reza.kormi-nourioru.se

دکتر محمد نورمن مسرک

فناوری اطلاعات دانشیار دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه UiTM مالزی

mnoormanuitm.edu.my

ویراستار انگلیسی

دکتر سید سعید پورنقاش تهرانی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی ، داشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

spnaghashut.ac.ir

دکتر عباس جواهری محمدی

مشاوره استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

javaheri.mut.ac.ir

ویراستار

حسین مقیمی اسفندآبادی

علوم اجتماعی دانشکده کارآفرینی

hme.moghimi30gmail.com