اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر الهه حجازی موغاری

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره

ehejaziut.ac.ir

سردبیر

دکتر رضا رستمی

روانپزشکی استاد گروه روان شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

japrut.ac.ir

رئیس

دکتر اسماعیل صمدی

مدیریت فناوری اطلاعات معاون موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

esamadiut.ac.ir
61117475

دبیر تخصصی

دکتر زهرا نقش

هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

z.naghshut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر عباس جواهری محمدی

مشاوره استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

javaheri.mut.ac.ir

مدیر داخلی

زهرا فیض آبادی

روانشناسی کارشناس مطالعات و پژوهش مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

zfeizabadiut.ac.ir
61117473

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه حجازی موغاری

ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

ehejaziut.ac.ir

دکتر محمد خدایاری فرد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

khodayarut.ac.ir

دکتر عباس رحیمی نژاد

روانشناسی معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

arahimiut.ac.ir
61117429

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی روانشناسی- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانشناسی بالینی

afa1337gmail.com

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

japrut.ac.ir

دکتر نیما قربانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

nghorbaniut.ac.ir

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

lavasaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رضا کرمی نوری

روانشناسی استاد دانشگاه اوربرو سوئد

reza.kormi-nourioru.se

نعمت الله جعفری

روانپزشک Experimental and Clinical Neurosciences Laboratory
University of Poitiers

nemat.jaafarich-poitiers.fr

منیژه دانش‌پور

خانواده درمانگر گروه زوج درمانی و خانواده درمانی دانشگاه بین المللی آلیانت ، کالیفرنیا، آمریکا

mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

دکتر محمد نورمن مسرک

فناوری اطلاعات دانشیار دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه UiTM مالزی

mnoormanuitm.edu.my