فرایند پذیرش مقالات

شیوه نامه داوری و ارزیابی آثار علمی- فصلنامه علمی پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی

 دانشکده روان‌ شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

با توجه به آئین نامه نشریات علمی به شماره 25685/11 مورخ 9/2/1398 وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور تعیین خط مشی و تسهیل داوری و ارزیابی علمی آثار ارائه شده پژوهشگران جهت انتشار، این آیین نامه در مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با اهداف زیر تنظیم و در جلسه با مدیر مسئول و سردبیر و دبیر تخصصی، مدیر داخلی و کارشناس نشریه به تاریخ اول خرداد ماه 1398 تصویب شده و از تاریخ مذکور لازم الاجرا است.

-          ارتقاء کیفی و افزایش نوآوری در تولیدات علمی منطبق بر آئین نامه جدید

-          افزایش اعتبار علمی، تناسب با عنوان نشریه به منظور کسب امتیاز بالای ارزشیابی کمیسیون نشریات وزرات علوم

-          فراهم کردن زمینه های پژوهشی کاربردی جدید، انتشار آثار سودمند در حوزه روان شناسی کاربردی

-          تسهیل امر داوری و یکسان سازی فرایند ارزیابی علمی مقالات در مسیر انتشار

تعریف داوری:

منظور از داوری، ارزیابی علمی مقالات از نظر اعتبار علمی، تناسب، اهمیت و اولویت موضوعی و محتوایی و توجه به پیامد ها

مراحل داوری، پذیرش و انتشارات مقالات:

1- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه و تکمیل فرم تعهد نامه: در صورت وجود اشکال در فایل ها و عدم رعایت فرمت نشریه، مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد).

مهم: هر عضو از هیأت تحریریه در هر سال نباید بیش از یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به عنوان همکار منتشر کنند.

 

2- اعلام نظر سردبیر (در صورت تکمیل بودن پرونده ، مقاله برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر یا دبیر تخصصی ارسال می شود).

  • در صورتی که نظر سردبیر یا دبیر تخصصی در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود.

3- بررسی درصد مشابهت مقاله در سامانه همانندجو: در صورتی که مقاله بیش از 20 درصد مشابهت داشته باشد، به نویسنده عودت داده می شود و در صورت داشتن مشابهت کمتر از 20 درصد به مرحله بعد وارد می شود.

4-  ارسال به داوری: در صورت تکمیل بوده فایل ها و رعایت فرمت فصلنامه به صورت کامل و بدون نقص، مقاله همزمان برای 2داور تخصصی ارسال می شود.

5- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگاه جهت انجام اصلاحات

  • در صورتی که نتیجه 1 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، مقاله برای داور سوم ارسال می شود و در نهایت نظر اکثر داوران ملاک قرار می گیرد.
  • در صورتی که نتیجه 2 داوری مثبت باشد، مقاله جهت انجام اصلاحات داوران به نویسنده ارسال می گردد.
  • در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه هیئت تحریریه مطرح می شود و در صورتی که نظرات داوران مورد تأیید اعضای هیئت تحریریه باشد، نامه تعیین تکلیف صادر می شود.

6- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی: در صورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله جهت کنترل اصلاحات نهایی برای دوران ارسال می گردد.

7- دریافت نظرات نهایی داوران و مطرح شدن مقاله در جلسه مشترک مدیرمسئول، سردبیر و دبیر تخصصی و مدیر داخلی جهت اعلام نظر نهایی.

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داوران باشد، مقاله جهت پیگیری نهایی به دبیرتخصصی ارسال می شود.
  • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تأیید نهایی داوران نباشد، مقاله مجدداً به نویسنده عودت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یکبار تکرار می شود. پس ازانجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله جهت کنترل به داور نهایی ارسال می شود.
  • در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تأیید داوران قرار نگیرد، مقاله به نویسنده عودت داده می شود.
  • در صورتی که عودت برای انجام اصلاحات بیش از یکبار باشد و نویسنده کماکان اصلاحات را ناقص انجام داده باشد مبلغ .....هزینه داوری اولیه مجددآً گرفته می شود.

 

8- مقالات پذیرفته شده جهت ویراستاری به ویراستار فنی و ادبی ارسال می شوند. در صورت نیاز به اصلاحات مجدد به نویسندگان عودت داده می شود.

9- مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار در سایت نشریه قرار خواهند گرفت.

10- انتشار اولیه مقاله و تایید از نویسنده مسئول پیش از چاپ و پس دریافت ایمیل تاییدیه نویسنده مسئول در فرایند انتشار نهایی و اخذ کد DOI قرار خواهد گرفت.

نکته مهم: تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند تا در صورتی که که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تأییدیه نویسنده  برای انتشار اخذ می شود.

 

مهلت داوری:

مدت زمان انجام داوری مقالات توسط داور حداکثر 15 روز  می باشد و در پایان روز پانزدهم مقاله از لیست داوری داور مربوطه حذف می گردد و در صورت داشتن بیش از 4 مرتبه تأخیر در پاسخدهی، داور مربوطه از لیست داوران حذف می گردد.

 

فلوچارت فرایند داوری نشریه