پژوهش های کاربردی روانشناختی (JAPR) - فرایند پذیرش مقالات