سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

لزوم مکاتبه اولیه با ایمیل مجله: japr.1392@gmail.com برای اطلاع از نحوه اشتراک و پرداخت هزینه