تأثیر تمرینات ژیمناستیک بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52551

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات احتمالی تمرینات ژیمناستیک بر کارکردهای اجرایی کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی ­رشدی 8 تا 10 ساله شهر تهران، و یک مطالعه نیمه تجربی بود. 34 کودک دارای اختلال هماهنگی ­رشدی 8-10 ساله، به صورت در دسترس و هدف­ مند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو­ گروه آزمایش (19 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار تحقیق جهت غربالگری‏‏، پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی و آزمون هوش ریون بودند. همچنین جهت ارزیابی متغیرهای وابسته از پرسشنامه­ عصب-روانشناختی کانرز استفاده شد. سپس گروه آزمایش برنامه حرکتی مداخله­ ای ژیمناستیک را برای هشت هفته دریافت کردند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از MANCOVA در سطح معناداری 0.05P≤ انجام شد. بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری در تمامی متغیرهای کارکردهای اجرایی (0.05P≤، a492.454F=) مشاهده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرینی ژیمناستیک می ­تواند بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی مؤثر باشد. از این رو، به مدارس پیشنهاد می­ شود که با استفاده از تمرینات ژیمناستیک می ­توان به کاهش اختلال هماهنگی رشدی در این کودکان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gymnastics Training on Executive Functions Children with Developmental Coordination Disorder

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the possible effects of gymnastics training on executive function and sensory - motor developmental coordination disorder in children aged 8 to 10 in Tehran.This study was a quasi-experimental study. 34 children with coordination disorders 8-10 years of growth, the availability of objective, were selected and randomly divided into two groups (n=19) and controls (n=15) groups. Research tool for screening, Developmental Coordination Disorder Questionnaire and the Raven's Progressive Matrices test. The dependent variables for the assessment questionnaire nerves- psychological Conner was used. The experimental group received an eight-week program for locomotor intervention gymnastics. Statistical analysis was performed using MANCOVA P≤0.05 significant level.Significant differences between control and experimental groups on all variables, functions Executive (P≤0.05- F=492.454a) Was detected. Results Research Show The Program Training Gymnastics can effect On Improving Executive Functions of Children with New Disorder Coordination Effective growth. It is recommended that schools use the gymnastic exercises can be reduced in children with developmental coordination disorder helped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental Coordination Disorder
  • executive function
  • gymnastics