اثربخشی آموزش به شیوه بحث سقراطی بر گرایش به تفکر انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57964

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر آموزش به شیوه بحث سقراطی بر گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی اجرا گردید. روش این پژوهش کیفی و از نوع اقدام پژوهی موردی بود. مطالعه بر روی نمونه هدفمند (20 نفر) شامل یک گروه طبیعی (یک کلاس تشکل یافته) از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی در رشته علوم تربیتی صورت پذیرفت و در آن پس از طراحی الگوی اجرایی آموزش به روش بحث سقراطی، درس روانشناسی تربیتی مطابق با سرفصل آموزشی، در طول یک نیم سال تحصیلی به اجرا درآمد. گردآوری اطلاعات توسط مصاحبه باز و استانداردشده پایانی با افراد گروه مشارکت کننده در بحث سقراطی صورت پذیرفت. مصاحبه در دو بخش کلی و توالی منظمی از پنج پرسش بود و داده‌های حاصل به روش تحلیل تفسیری و به شیوه رویکرد نظریه زمینه‌ای استراوس و گلاسر پردازش شدند. نتیجه حاصل، اثربخشی آموزش به شیوه بحث سقراطی را در بهبود شش مولفه گرایش به تفکر انتقادی (تحلیل گرایی، فراخ اندیشی، اعتماد به توانایی تفکر انتقادی خود، جستجوگرایی، بلوغ در قضاوت، خود ارزیابی) نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching by Socratic discussion on Critical Thinking Disposition

چکیده [English]

The present study,in order toidentifythe effect of teaching by Socratic discussion on students' critical thinking disposition in university, was performed in the qualitative approach and by an action research method with theparticipants in one group of education undergraduate students, who were selected by purposeful sampling (N=20). Collecting data were applied by “the standardized open-ended interview”. The interview was organized in tow main themes (evaluation of the education, evaluation of the interactions), and the systematic sequence of five questions. After designing implementing pattern (Socratic dialogue), according to educational topics in educational psychology,teaching method was done in one educational semester and so interviews with participants were conducted by the researcher at the end of semester. Collected data from interview were analyzed by interpretational analysis” and deducted results from them indicated the effectiveness of Socratic discussion in improve tendency to sixelements of critical thinking dispositions (analyticity, cognitive maturity, CT self-confidence, self-evaluation, open-mindedness, truth-seeking).

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Socratic discussions
  • critical thinking disposition