اثربخشی آموزش مادران با رویکرد راه‌حل‌محور بر تعامل مادر-کودک و خودکارآمدی مادر و کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مادران با رویکرد راه‌حل‌محور بر تعامل مادر-کودک و خودکارآمدی مادر و کودک بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی بود. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. ‌‌‌جامعۀ پژوهش شامل مادران دانش‌آموزان دبستانی شهر بروجن در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونۀ پژوهش شامل 30 نفر از مادران دانش‌آموزان بود که با انتصاب تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها شامل مقیاس رابطۀ والد-کودک (CPRS)، سنجۀ خودکارآمدی والدینی (PSAM) و پرسش‌نامۀ خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) بود که مادران در دو مرحلۀ پیش‌آزمون و پس‌آزمون به آن‌ها پاسخ دادند. شرکت‌کنندگان در گروه آموزش پنج جلسه تحت آموزش والدگری راه‌حل‌محور قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله‌ای را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده-ها از نرم‌افزار SPSS 21 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش مادران با رویکرد راه‌حل‌محور باعث بهبود تعامل مادر-کودک و افزایش خودکارآمدی مادران و کودکان شد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان از آموزش فرزندپروری با رویکرد راه‌حل‌محور به‌عنوان بخشی از برنامه‌های آموزش والدین برای افزایش سطوح رابطۀ مادر-کودک، خودکارآمدی مادر و کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mothers Training Whit a Solution-Focused Approach on Mother-Child Interaction and Mother and Child Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Sajad Hazrati 1
  • Abbas Amanelahi 2
  • Khaled Aslani 2
1 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, Iran.
2 Department of Counseling Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of mothers Training with a solution-focused approach on mother-child interaction and mothers and children self-efficacy. The method of this research was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group.The study community included mothers of primary school students in Borujen city in the academic year of 2020-2021. The study sample consisted of 30 students' mothers who were assigned to two experimental and control groups.The instruments included Child Parent Relationship Scale (CPRS), Parenting Self-Agency Measure (PSAM) and Self-Efficacy Questionnaire for Children (SEQ-C), which mothers responded to in two stages, pre-test and post-test. Participants in the training group received solution-oriented training for five sessions, and the control group did not receive any intervention.The data were analyzed using multivariate analysis of covariance (Mancova). SPSS 21 software was used for data analysis.The findings showed that training mothers with a solution- focused approach improves mother-child interaction and increases mothers and children self-efficacy.Based on the findings of the research, parenting training with a solution-oriented approach can be used as a part of parent training programs to increase the levels of mother-child interaction, mother and child self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mothers Training
  • Solution-Focused
  • Mother-Child Interaction
  • Mother Self-Efficacy
  • Child Self-Efficacy