اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر استرس ادراک شده و سرمایه‌ روان‌شناختی زنان مراقب سالمند شهرستان اردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر استرس ادراک شده و سرمایه‌ روان‌شناختی زنان مراقب سالمند شهرستان اردستان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان مراقب سالمند شهرستان اردستان در سال 1399 تشکیل دادند که در خانواده خود از سالمند مراقبت می‌کردند. در این پژوهش تعداد 30 زن مراقب سالمند با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (هر گروه 15 زن). گروه آزمایش مداخله کیفیت زندگی درمانی گروهی را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پیش‌آزمون قبل از اجرای مداخله و پس‌آزمون پس از اتمام مداخله اجرا شد. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس استرس ادراک شده (کوهن، کاکارک و مرملستین، 1983) (PSS) و پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (لوتانز و اولیو، 2007) (PCQ) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی درمانی بر استرس ادراک شده و سرمایه‌ روان‌شناختی زنان مراقب سالمند تأثیر معنادار دارد (001/0>p). ب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy Quality of Life Therapy on the Perceived Stress and Psychological Capital in the Female Caregivers of the Elderly in the Town of Ardestan

نویسندگان [English]

  • farzaneh shafagh 1
  • zahra yousefi 2
  • gholamreza manshaei 3
1 PhD Student in Counseling and Guidance, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the efficacy quality of life therapy on the perceived stress and psychological capital in the female caregivers of the elderly in the town of Ardestan. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included female caregivers of the elderly in the town of Ardestan in 2020 who took care of an old person in their families. 30 female caregivers of the elderly were selected through available sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 women). The experimental group received eight seventy-five-minute sessions quality of life therapy intervention during two months. The pretest was administered before the intervention and so was the posttest after it. The applied questionnaires in this study included Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983), Psychological Capital Questionnaire (PCQ) (Luthans, Avoliveand, 2007). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed quality of life therapy has significant effect on the perceived stress and psychological capital in female caregivers of the elderly (p<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • quality of life therapy
  • psychological capital
  • female caregivers of the elderly