نویسنده = خامسان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی علی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس اهداف پیشرفت و هیجان های تحصیلی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-34

هادی صمدیه؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ احمد خامسان