نویسنده = اﻣﯿﺮﭘﻮر، ﺣﯿﺪر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-125

سیامک شاکر سلطان احمدی؛ علی ﺷﺎﻟﺒﺎف؛ صمد رﻫﺒﺮیﺑﻨﺎﺋﯿﺎن؛ ایلناز علی نژاد؛ ﺣﯿﺪر اﻣﯿﺮﭘﻮر