نویسنده = رحیم بدری گرگری
اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 265-281

10.22059/japr.2022.325715.643871

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهروز نعمتی؛ دل آرام محمدی


اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر سطوح درگیری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-35

10.22059/japr.2020.297897.643439

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری