کلیدواژه‌ها = نوجوان
تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر علائم خودآزاری دختران نوجوان شهرکرج

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 241-253

10.22059/japr.2020.287526.643338

زیبا کوکلانی؛ محی الدین بهاری؛ افسانه صنعتکاران