کلیدواژه‌ها = پیش‌زمینه‌سازی مذهبی
خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 337-351

10.22059/japr.2021.292568.643380

زهرا موسوی؛ عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ مهدی فیضی؛ سید فرشاد فاطمی