کلیدواژه‌ها = سالمندی
رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 87-99

10.22059/japr.2020.288425.643348

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور