بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس مهارت سواد هیجانی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 گروه مشاوره شغلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس مهارت سواد هیجانی بوده است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تدوین مقیاس است. جامعه پژوهش شامل کلیه نوجوانان دبیرستانی شهر اصفهان در سال 1400 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 483 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند ابزارهای پژوهش، مقیاس مهارت سواد هیجانی و هوش هیجانی بودند. داده‌های پژوهش دو سطح توصیفی و استنباطی به‌وسیله نرم‌افزار spss و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. روائی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تابیدی و روائی سازه همگرا مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد مدل نهایی تحلیل عاملی مرتبه دوم، تأیید شده و بر اساس شاخص‌های برازش مدل، شاخص کای اسکوئر نسبی، مقدار شاخص‌های تطبیقی TLI و CFI، مقدار PCFI و مقدار RMSEA نیز به‌عنوان مهم‌ترین شاخص برازش کلی از مقدار قابل‌قبولی برخوردار است و نشان می‌دهد که الگو از برازش قابل‌قبولی برخوردار است. مقیاس سواد هیجانی با پنج مؤلفه مورد تأیید قرار گرفت. در بررسی روایی سازه همگرا نیز همبستگی مثبت معنی‌داری بین مولفه‌های سواد هیجانی و هوش هیجانی وجود دارد. پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلفا و پایائی ترکیبی در همه ابعاد پرسش‌نامه بالاتر از 7/0 به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties of the Persian Version of the Emotional Literacy Skill Scale in Adolescents

نویسندگان [English]

  • Rezvan Salehi 1
  • Solale Mohsenzade kermani 2
  • Mohammad Rabiee 3
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Emotional Literacy Skill Scale. Method: The research method is a description of the type of scale formulation.The research population included all high school teenagers . Using Cochran's formula, the sample size was estimated to be 483 people The research tools were Emotional Literacy Skill Scale (DISI-O) and Emotional Intelligence. The research data were analyzed at two descriptive and inferential levels by SPSS and Amos software. The validity of the scale was investigated using confirmatory factor analysis and convergent construct validity. Findings: The results showed that the final model of the second-order factor analysis was confirmed and based on the model fit indices, the relative chi-square index, the TLI and CFI comparative indices, the PCFI value and the RMSEA value overall fit index of the value is acceptable and shows that the model has an acceptable fit. emotional literacy was confirmed with five components . In examining the convergent construct validity, the results showed that there is a significant positive correlation between the components of emotional literacy and emotional intelligence . The reliability of the scale was obtained using alpha coefficients and combined reliability

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional literacy skills
  • و
  • teenagers
  • Psychometric Properties