نویسنده = عابدان زاده، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توجه انتخابی در شرایط تکلیف دوگانه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

رسول عابدان زاده؛ سعید آلبوغبیش