نویسنده = محبی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 163-179

معصومه محبی؛ سوگند قاسم زاده؛ ولی اله فرزاد؛ غلامعلی افروز