نویسنده = ﺣﮑﯿﻢ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 95-108

10.22059/japr.2017.70940

راﻋﺪ ﭘﺮواز؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺣﮑﯿﻢ؛ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮوﮔﺬار؛ ﻧﺼﺮت اﷲ آب ﭘﺮده