کلیدواژه‌ها = طرحواره‌های ناسازگار اولیه
مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری در زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 357-377

10.22059/japr.2021.324580.643854

ناهید سادات شریفی؛ سمیه رباط میلی؛ شهریار شهیدی؛ رضا قربان جهرمی