کلیدواژه‌ها = مادران
پدیدارشناسی تجارب زیسته مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داون

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 105-118

10.22059/japr.2019.72654

نیره نقدی؛ سوگند قاسم زاده؛ باقر غباری بناب


اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 221-242

10.22059/japr.2017.63464

کبری اباذری قره بلاغ؛ مختار ملکپور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی