نویسنده = ابیلی، خدایار
تعداد مقالات: 1
1. فرایند روانشناختی خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی (یک مطالعه فراترکیب)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-34

خدایار ابیلی؛ ابراهیم مزاری