دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-185 
6. بررسی تحلیلی روش گروه بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

صفحه 93-122

محسن حاج کاظمیان؛ رﺿﺎ هویدا؛ احمد عابدی؛ سعید رجائی پور


7. اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر ارتقاء سطح توجه کودکان دارای اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD)

صفحه 123-135

ثنا نوری مقدم؛ سید کاظم طباطبایی؛ نیما قربانی؛ علیرضا مرادی؛ افسانه صحت


9. اثرات تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی تصویرسازی دانشجویان

صفحه 149-165

میثم یاوری کاتب؛ یوسف مقدس تبریزی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی؛ فاطمه به جامه