کلیدواژه‌ها = ذهن‌آگاهی
نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی-هیجانی در رابطۀ ذهن‌آگاهی با عملکرد تحصیلی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22059/japr.2022.320208.643778

صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید


ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-198

10.22059/japr.2022.320767.643793

رجبی غلامرضا؛ فرزاد کاظمی؛ خدیجه شیرالی نیا


بررسی روایی و پایایی نسخۀ ایرانی مقیاس ذهن‌آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعان مراکز مشاوره و روان‌درمانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 345-362

10.22059/japr.2022.319635.643768

بنفشه فرزین‌راد؛ مریم رشیدیان؛ زینب شاکری جویباری؛ ابراهیم دهقانی اشکذری


تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر اضطراب از آسیب و عملکرد ورزشی شمشیربازان نخبه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 247-263

10.22059/japr.2021.305625.643566

الهه سیف الدینی زرندی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ یوسف مقدس تبریزی؛ مهدیه آکوچکیان