کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
نقش واسطه‌ای تاب‌آوری و رفتارهای سلامت در رابطۀ هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

دوره 14، شماره 4، 1402

10.22059/japr.2024.338448.644185

معصومه وطن دوست؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری؛ مریم وطن دوست