دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-100 
1. سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره

صفحه 1-11

محمدعلی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی


3. ارزیابی روایی و پایایی مقیاس اطمینان کارکنان (OTS) در مدارس ابتدایی

صفحه 31-48

حسن‌علی ویس‌کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا


5. مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

صفحه 67-78

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده


7. رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS

صفحه 95-108

راﻋﺪ ﭘﺮواز؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺣﮑﯿﻢ؛ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮوﮔﺬار؛ ﻧﺼﺮت اﷲ آب ﭘﺮده


8. تحلیل تأثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت

صفحه 109-125

سیامک شاکر سلطان احمدی؛ علی ﺷﺎﻟﺒﺎف؛ صمد رﻫﺒﺮیﺑﻨﺎﺋﯿﺎن؛ ایلناز علی نژاد؛ ﺣﯿﺪر اﻣﯿﺮﭘﻮر