شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-245 
2. روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

صفحه 15-29

سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


6. رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

صفحه 87-99

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور


8. مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان

صفحه 117-136

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه آزاد؛ الهام سادات ناجی


12. ساخت و هنجاریابی مقیاس خودمراقبتی سالمندان شهر تهران

صفحه 185-208

جلیل یونسی بروجنی؛ محسن جدیدی؛ فرید احمدراد


13. ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل‌مسئله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود براساس آن

صفحه 209-245

مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی