تعداد مقالات: 374
21. سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

محمدعلی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی


22. مقایسه اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات و معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-15

ماندانا نیکنام؛ محمدابراهیم مداحی؛ عبداله شفیع آبادی


23. تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توجه انتخابی در شرایط تکلیف دوگانه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

رسول عابدان زاده؛ سعید آلبوغبیش


24. اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

بیتا شلانی؛ مصطفی انصاری؛ اکرم آبباریکی


25. تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی