نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب به خود بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98]
 • آسیب نیمکرۀ راست بررسی افزایش سن و آسیب مغزی بر کارکردهای ارتباطی-شناختی ذهن در درک گفتمان: مطالعۀ عصب‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 257-277]
 • آسیب‌های روان‌شناختی مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 317-331]
 • آموزش تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایۀ روان‌شناختی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 69-82]
 • آموزش توانمندسازی روان‌شناختی اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 195-210]
 • آموزش ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 129-144]
 • آموزش کارکردهای اجرایی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 145-161]

ا

 • اثربخشی درمان یکپارچۀ شناختی، بین‌فردی و سیستمی افسردگی زنان: ساخت بسته و بررسی اثربخشی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 231-255]
 • اختلال شخصیت مرزی بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98]
 • اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی زوجین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • اختلال‌های روان‌تنی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و علائم روان‌تنی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 211-226]
 • استرس مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 145-160]
 • استرس تعیین اثربخشی مداخلۀ نوروفیدبک بر نشانه‌های استرس و اضطراب بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 243-257]
 • استرس ادراک‌شده اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و علائم روان‌تنی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 211-226]
 • استرس ادراک‌شده اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پیروی از درمان و استرس ادراک‌شده در بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 163-177]
 • اشتیاق تحصیلی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 129-144]
 • اضطراب بررسی نقش اضطراب و افسردگی در پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی با تعدیل‌کنندگی درد روانی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 227-242]
 • اضطراب تعیین اثربخشی مداخلۀ نوروفیدبک بر نشانه‌های استرس و اضطراب بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 243-257]
 • اضطراب اجتماعی تأثیر طرحواره‌درمانی بافتاری بر حساسیت بین‌فردی و خودکارآمدی مقابله‌ای دخترهای نوجوان دارای اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-114]
 • افسردگی بررسی نقش اضطراب و افسردگی در پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی با تعدیل‌کنندگی درد روانی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 227-242]
 • افسردگی مقایسۀ تأثیر درمان ترکیبی مبتنی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و ذهن‌آگاهی با درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 195-215]
 • افسردگی درمان یکپارچۀ شناختی، بین‌فردی و سیستمی افسردگی زنان: ساخت بسته و بررسی اثربخشی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 231-255]
 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی اثربخشی بستۀ آموزشی تاب‌آوری بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-47]
 • انعطاف‌پذیری شناختی تأثیر روش یادگیری معکوس بر انعطاف‌پذیری ‌شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]
 • انگیزش تحصیلی تأثیر روش یادگیری معکوس بر انعطاف‌پذیری ‌شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]

ب

 • بافت تاب‌آور شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور: مروری نظام‌مند. [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-30]
 • باورهای شخصیتی ناکارآمد طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-14]
 • بهبود میل جنسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهبود میل جنسی زنان ختنه‌شده در جزیرۀ قشم [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 259-275]
 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 129-144]

پ

 • پیروی از درمان اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پیروی از درمان و استرس ادراک‌شده در بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 163-177]
 • پیشرفت تحصیلی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 129-144]

ت

 • تاب‌آوری اثربخشی بستۀ آموزشی تاب‌آوری بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-47]
 • تاب‌آوری اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر تاب‌آوری نوجوانان با مشکلات رفتاری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 217-229]
 • تاب‌آوری تحصیلی شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور: مروری نظام‌مند. [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-30]
 • تاب‌آوری روان‌شناختی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 279-297]
 • تحلیل رفتار کاربردی اثربخشی برنامۀ تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان درخودمانده [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 115-128]
 • تعارض کار-خانواده اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 279-297]
 • تغییرپذیری ضربان قلب مقایسۀ هشیاری درون‌بدنی و توازن مبتنی بر تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) در زنان با تمرین یوگا و گروه بدون تمرین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 125-143]
 • تکانشگری اثربخشی بستۀ آموزشی تاب‌آوری بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-47]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی زوجین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • تنظیم هیجان اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایۀ روان‌شناختی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 69-82]
 • توازن مقایسۀ هشیاری درون‌بدنی و توازن مبتنی بر تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) در زنان با تمرین یوگا و گروه بدون تمرین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 125-143]
 • توان‌بخشی کاربرد علوم و فناوری‌های شناختی در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی و تحولی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 67-83]
 • توانمندی روانی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 279-297]

چ

 • چابکی یادگیری شناسایی ابعاد خودتوسعه‌ای کارکنان دانشگاه‌ها و رابطۀ آن با چابکی یادگیری (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 83-105]

ح

 • حساسیت بین‌فردی تأثیر طرحواره‌درمانی بافتاری بر حساسیت بین‌فردی و خودکارآمدی مقابله‌ای دخترهای نوجوان دارای اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-114]

خ

 • خیانت مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 145-160]
 • خدمات مشورتی تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 49-66]
 • خطرپذیری اثربخشی برنامۀ پیشگیری از خودزنی در مدارس بر خطرپذیری و فراهیجان‌های دختران نوجوان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 19-38]
 • خودارزشمندی اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 195-210]
 • خودتوسعه‌ای شناسایی ابعاد خودتوسعه‌ای کارکنان دانشگاه‌ها و رابطۀ آن با چابکی یادگیری (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 83-105]
 • خودزنی اثربخشی برنامۀ پیشگیری از خودزنی در مدارس بر خطرپذیری و فراهیجان‌های دختران نوجوان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 19-38]
 • خودشفقت‌ورزی ارائۀ مدل وابستگی عامل-شریک در بررسی نقش خودشفقت‌ورزی بر سبک‌های حل تعارض متقابل زوجین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 299-316]
 • خودکارآمدی مقابله‌ای تأثیر طرحواره‌درمانی بافتاری بر حساسیت بین‌فردی و خودکارآمدی مقابله‌ای دخترهای نوجوان دارای اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-114]
 • خودکنترلی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 145-161]

د

 • داده‌بنیاد واکاوی تجربۀ شکست عشقی مکرر در جوانان ایرانی (یک مطالعۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 39-68]
 • دانش‌آموزان اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 129-144]
 • دانشگاه تهران شناسایی ابعاد خودتوسعه‌ای کارکنان دانشگاه‌ها و رابطۀ آن با چابکی یادگیری (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 83-105]
 • دختران و پسران مجرد واکاوی تجربۀ شکست عشقی مکرر در جوانان ایرانی (یک مطالعۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 39-68]
 • درد روانی بررسی نقش اضطراب و افسردگی در پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی با تعدیل‌کنندگی درد روانی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 227-242]
 • درمان ترکیبی مبتنی بر تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی مقایسۀ تأثیر درمان ترکیبی مبتنی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و ذهن‌آگاهی با درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 195-215]
 • درمان شناختی-رفتاری مقایسۀ تأثیر درمان ترکیبی مبتنی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و ذهن‌آگاهی با درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 195-215]
 • درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر علائم سوگ و مشکل‌های رفتاری کودکان سوگوار (دورۀ پیگیری یک‌ماهه) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-177]
 • درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر کودک‌محور اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر کودک‌محور بر ناگویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم‌دهی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 179-194]
 • درمان یکپارچۀ شناختی-بین فردی-سیستمی درمان یکپارچۀ شناختی، بین‌فردی و سیستمی افسردگی زنان: ساخت بسته و بررسی اثربخشی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 231-255]
 • درمان مبتنی بر شفقت اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پیروی از درمان و استرس ادراک‌شده در بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 163-177]
 • دشواری در خودنظم‌دهی هیجانی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر کودک‌محور بر ناگویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم‌دهی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 179-194]

ر

 • رفتارهای خودجرحی بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98]

ز

 • زنان ختنه‌شده اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهبود میل جنسی زنان ختنه‌شده در جزیرۀ قشم [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 259-275]
 • زنان سرپرست خانوار اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 195-210]
 • زوج ارائۀ مدل وابستگی عامل-شریک در بررسی نقش خودشفقت‌ورزی بر سبک‌های حل تعارض متقابل زوجین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 299-316]
 • زوج‌درمانی مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 145-160]
 • زوج‌درمانی هیجان‌مدار اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی زوجین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]

س

 • ساخت ابزار مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 317-331]
 • ساخت بسته درمان یکپارچۀ شناختی، بین‌فردی و سیستمی افسردگی زنان: ساخت بسته و بررسی اثربخشی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 231-255]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی زوجین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • سبک‌های حل تعارض ارائۀ مدل وابستگی عامل-شریک در بررسی نقش خودشفقت‌ورزی بر سبک‌های حل تعارض متقابل زوجین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 299-316]
 • سبک‌های دلبستگی ارزیابی مدل پیش‌بینی صمیمت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری سبک‌های عشق‌ورزی همدلی و شور در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 179-194]
 • سبک‌های عشق‌ورزی ارزیابی مدل پیش‌بینی صمیمت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری سبک‌های عشق‌ورزی همدلی و شور در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 179-194]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 195-210]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 279-297]
 • سرمایۀ روان‌شناختی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایۀ روان‌شناختی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 69-82]
 • سن بررسی افزایش سن و آسیب مغزی بر کارکردهای ارتباطی-شناختی ذهن در درک گفتمان: مطالعۀ عصب‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 257-277]
 • سندرم رودۀ تحریک‌پذیر اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پیروی از درمان و استرس ادراک‌شده در بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 163-177]
 • سوگ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر علائم سوگ و مشکل‌های رفتاری کودکان سوگوار (دورۀ پیگیری یک‌ماهه) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-177]

ش

 • شایستگی اجتماعی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 145-161]
 • شخصیت مرزی بررسی نقش اضطراب و افسردگی در پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی با تعدیل‌کنندگی درد روانی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 227-242]
 • شکست عشقی مکرر واکاوی تجربۀ شکست عشقی مکرر در جوانان ایرانی (یک مطالعۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 39-68]
 • شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و علائم روان‌تنی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 211-226]
 • شناختی-رفتاری مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 145-160]

ص

 • صمیمت زناشویی ارزیابی مدل پیش‌بینی صمیمت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری سبک‌های عشق‌ورزی همدلی و شور در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 179-194]

ط

 • طرحواره‌درمانی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهبود میل جنسی زنان ختنه‌شده در جزیرۀ قشم [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 259-275]
 • طرحواره‌درمانی بافتاری تأثیر طرحواره‌درمانی بافتاری بر حساسیت بین‌فردی و خودکارآمدی مقابله‌ای دخترهای نوجوان دارای اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-114]

ع

 • علوم و فناوری‌های شناختی کاربرد علوم و فناوری‌های شناختی در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی و تحولی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 67-83]
 • عود مصرف طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-14]

غ

 • غربالگری روان‌شناختی مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 317-331]

ف

 • فراهیجان اثربخشی برنامۀ پیشگیری از خودزنی در مدارس بر خطرپذیری و فراهیجان‌های دختران نوجوان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 19-38]
 • فرزندپروری مبتنی بر طرحواره اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر تاب‌آوری نوجوانان با مشکلات رفتاری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 217-229]
 • فرسودگی شغلی مقایسۀ تأثیر درمان ترکیبی مبتنی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و ذهن‌آگاهی با درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 195-215]
 • فرضیۀ کمبود منابع شناختی بررسی افزایش سن و آسیب مغزی بر کارکردهای ارتباطی-شناختی ذهن در درک گفتمان: مطالعۀ عصب‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 257-277]

ک

 • کارکردهای ارتباطی-شناختی بررسی افزایش سن و آسیب مغزی بر کارکردهای ارتباطی-شناختی ذهن در درک گفتمان: مطالعۀ عصب‌شناسی زبان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 257-277]
 • کارکنان شناسایی ابعاد خودتوسعه‌ای کارکنان دانشگاه‌ها و رابطۀ آن با چابکی یادگیری (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 83-105]
 • کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی کاربرد علوم و فناوری‌های شناختی در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی و تحولی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 67-83]
 • کنترل بازداری طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-14]
 • کودکان درخودمانده اثربخشی برنامۀ تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان درخودمانده [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 115-128]
 • کودکان طلاق اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر کودک‌محور بر ناگویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم‌دهی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 179-194]
 • کووید-19 تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 49-66]
 • کووید-19 اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایۀ روان‌شناختی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به بیماری کووید-19 [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 69-82]

گ

 • گرایش به اعتیاد اثربخشی بستۀ آموزشی تاب‌آوری بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 31-47]
 • گزارش والدین مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 317-331]

م

 • مدرسه اثربخشی برنامۀ پیشگیری از خودزنی در مدارس بر خطرپذیری و فراهیجان‌های دختران نوجوان [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 19-38]
 • مدرسۀ تاب‌آور شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور: مروری نظام‌مند. [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-30]
 • مدل وابستگی عامل-شریک ارائۀ مدل وابستگی عامل-شریک در بررسی نقش خودشفقت‌ورزی بر سبک‌های حل تعارض متقابل زوجین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 299-316]
 • مشاور مدرسه تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 49-66]
 • مشکلات رفتاری اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر تاب‌آوری نوجوانان با مشکلات رفتاری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 217-229]
 • مشکل‌های رفتاری کودکان اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر علائم سوگ و مشکل‌های رفتاری کودکان سوگوار (دورۀ پیگیری یک‌ماهه) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-177]
 • مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 49-66]
 • معلمان و والدین تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 49-66]
 • میگرن تعیین اثربخشی مداخلۀ نوروفیدبک بر نشانه‌های استرس و اضطراب بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 243-257]
 • مهارت‌های اجتماعی و هیجانی اثربخشی برنامۀ تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان درخودمانده [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 115-128]

ن

 • ناگویی هیجانی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر کودک‌محور بر ناگویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم‌دهی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 179-194]
 • نشخوار فکری بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98]
 • نوجوان اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر تاب‌آوری نوجوانان با مشکلات رفتاری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 217-229]
 • نوجوانی بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98]
 • نوروفیدبک تعیین اثربخشی مداخلۀ نوروفیدبک بر نشانه‌های استرس و اضطراب بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 243-257]

و

 • وابسته به مواد طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 1-14]
 • ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 317-331]

ه

 • هیجان‌مدار مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 145-160]
 • هشیاری درون‌بدنی مقایسۀ هشیاری درون‌بدنی و توازن مبتنی بر تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) در زنان با تمرین یوگا و گروه بدون تمرین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 125-143]

ی

 • یادگیری معکوس تأثیر روش یادگیری معکوس بر انعطاف‌پذیری ‌شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]
 • یوگا مقایسۀ هشیاری درون‌بدنی و توازن مبتنی بر تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) در زنان با تمرین یوگا و گروه بدون تمرین [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 125-143]