بررسی گروه‌های خونی والدین کودکان با نشانگان داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ترکیب گروه‌های خونی والدین کودکان و نوجوانان با نشانگان داون و مقایسه آن با والدین دارای کودکان عادی، برای بررسی رابطه این متغیرها بر فراوانی نشانگان داون در شهر تهران صورت گرفت. به منظور تشخیص نوع گروه‌های خونی والدین، با دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه و همکاری مدیران مدارس و مراکز آموزش استثنایی (آهسته‌گام)، کلیه مدارس آهسته‌گام در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در مدارس آهسته‌گام، کلیه والدین دانش‌آموزان با نشانگان داون از طریق دعوتنامه به مدارس دعوت شدند و 640 نفر از والدین کودکان با نشانگان داون با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، به صورت داوطلبانه در طرح تشخیص گروه‌های خونی شرکت کردند. به منظور مقایسه با نمونه‌های عادی با همکاری سازمان انتقال خون شهر تهران از شاخص توزیع طبیعی گروه‌های خونی در تهران در سال 1386، به عنوان گروه کنترل استفاده شد. ابزار پژوهش حاضر، کارت گروه خونی (BLUTYPE TM)، در تشخیص گروه‌های خونیA, B,  و O  استفاده شد. داده‌های پژوهش، با استفاده از روش آماری توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و استنباطی (خی دو)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که بین نوع گروه‌های خونی مادران، پدران و ترکیب گروه‌های خونی والدین کودکان با نشانگان داون و ابتلای فرزندان ایشان به نشانگان داون، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بین توزیع فراوانی نوع گروه‌های خونی مادران، پدران و ترکیب گروه‌های خونی والدین کودکان با نشانگان داون و عادی، تفاوت وجود دارد. توزیع فراوانی گروه خونی (O-) در مادران کودکان با نشانگان داون در مقایسه با مادران عادی بیشتر است. فراوانی ترکیب‌های گروه‌های خونی (مادر O- و پدر O+) و ) مادر  O- و پدر O-)، در والدین کودکان با نشانگان داون بیشتر و فراوانی ترکیب‌ گروه خونی )مادر O+ و پدر O+)، )مادر O+ و پدر A+) و )مادر O+ و پدر B+)، کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the blood groups of parents of children with Down Syndrome

چکیده [English]

This study aimed at evaluating the combination of blood groups of children and parents of adolescents with Down syndrome and comparison with parents with normal children, to evaluate the relationship between these variables on the frequency of Down syndrome was conducted in Tehran.To determine the type of blood group of parents, with the relevant licensing organizations and managers working in schools and exceptional education centers (slow step), step slow all schools in Tehran were studied. Slow steps in schools, all parents of students with Down syndrome through invitations to schools and 640 people were invited from parents of children with Down syndrome using sampling, the ABO blood group detection scheme voluntarily participated. Compared to normal samples, with the cooperation of Tehran Blood Transfusion Organization of normal blood group distribution index in Tehran in 1386, was used as control.Research tools, blood group card (BLUTYPE TM), was used to detect blood group A, B, and O.Research data using descriptive statistics (frequency and frequency) and inferential (chi-square), were analyzed.The results indicate that between blood group types of mothers, fathers and parents of blood group combination of children with Down syndrome and their children suffering Down syndrome, there is a significant relationship.Therefore, according to the study results between blood group types of mothers, fathers and parents of blood group combination of children with Down syndrome and normal difference there. -O blood group distribution in mothers of children with Down syndrome compared with normal mothers is higher. The frequency of blood group combinations Mather and father(O- & O) and (O- & O-), is higher and many more combinations of blood Mather and father (O & O), (O & A) & (O & B), is less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood groups
  • parents
  • children with Down syndrome
  • Normal children