بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

 • شاکر سلطان احمدی، سیامک [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ پیام نور ارومیه
 • شاه حسینی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شاهمرادی، سمیه [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ، دانشگاه تهران
 • شاهمرادی، سمیه [1] استادیار گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • شعبانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشتاسی ارشدگروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی،
 • شعبانی، محسن [1] رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شفائی، راضیه [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. دانشگاه تهران
 • شفیع آبادی، عبداله [1] استاد گروه مشاوره. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • شُکرزاده، شهره [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 • شلانی، بیتا [1] دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شمس، گیتی [1] استادیار گروه روانپزشکی و روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شهیدی، شهریار [1] دانشیار گروه روانشناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شهید بهشتی
 • شهربانیان، شهناز [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

ص

 • صالحی، کیوان [1] ااستادیار گروه گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صالح نجفی، مهسا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صحت، افسانه [1] فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 • صحت، سیعد [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبائی
 • صداقت، مستوره [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
 • صداقت، مستوره [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران
 • صداقت، مستوره [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران
 • صیف، محمدحسن [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران
 • صمدی کاشان، سحر [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
 • صمدیه، هادی [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

 • کامکاری، کامبیز [1] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • کامکاری، کامبیز [1] دانشیاردانشگاه آزاداسلامیروانشناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • کیانی، عارفه [1] کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
 • کراسکیان، آدیس [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کرمدوست، نوروز علی [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • کشاورز افشار، حسین [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
 • کیهان، جواد [2] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • کوشه، طیبه [1] کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

گ

 • گرامی، گیتا [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ,واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ,ﺳﻤﻨﺎن,اﯾﺮان
 • گرامی، گیتا [1] دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • گلشنی، فاطمه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز
 • گلشنی، فاطمه [1] استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

ل

م

ن

 • نادری، عین اله [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران
 • نادری، فرح [1] دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نامنی، ابراهیم [1] استادیار مشاوره، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • نبوی، مسعود [1] عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
 • نجاتی، وحید [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • نصرتی، فاطمه [1] استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نقدی، نیره [1] دانشجوی دکترا روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نقش، زهرا [1] استادیار ،دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه مشاوره و روانشناسی تربیتی ، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نیک فرجام، محمدرضا [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • نیکنام، ماندانا [1] استادیار گروه مشاوره دانشگاه خاتم
 • نوربالا، فاطمه [1] گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نورمحمدی، فرحناز [1] دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی واحد علوم و تحقیقات
 • نوری مقدم، ثنا [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای روانﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

و

ه

ی

 • ﺧﺒﯿﺮی، ﻣﺤﻤﺪ [1] داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

 • ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﺴﺘﻮره [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ. واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

 • ﭘﺮواز، راﻋﺪ [1] ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی(روانسنجی) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

 • ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪی، ﺣﺴﻦ [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورزش، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮا

 • ﻫﻨﺮﻣﻨد، ﭘﯿﻤﺎن [1] کارﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورزش، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان