بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باردل، محمد [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی،دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران
 • باغداساریانس، آنیتا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • باغداساریانس، آنیتا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • باقری شیخانگفشه، فرزین [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • بدری، رحیم [1] استاد گروه روانشناسی.دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.دانشگاه تبریز
 • برجعلی، احمد [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی
 • بساک نژاد، سودابه [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران.
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد روانشناسی بالینی. دانشکده روانشناسی و الوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیگ زاده، یوسف [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • بلیاد، محمدرضا [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • بنی ادم، لیلا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران
 • بنی ادم، لیلا [1] روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
 • به پژوه، احمد [1] استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • به جامه، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بهراد، بهنام [1] استادیار روانشناسی سلامت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • بهرامی احسان، هادی [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران،
 • بهشتیان، الهه [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد نیشابوردانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران
 • بهمنی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • بهمنی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

پ

ت

 • تبیانی نیان، لیدا [1] دانشجوی دکترا آموزش و روانشناسی کودکان استثنایی.دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران ، ایران
 • تجلی، پریسا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ترکمنی، مرضیه [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
 • تقیان، حسن [1] دانشجوی دکتری سنجش آموزش دانشگاه تهران| عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
 • تقی خان، کیانا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
 • تقی نژاد، محدثه [1] دانشجوی دکتری گروه رواشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • تقوی‌زاده، مهدی [1] دکتری روان شناسی عمومی، روان درمانگر
 • تلخابی، محمود [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران
 • تنکمانی، نرگس [1] کارشناسی ارشد
 • تنهای رشوانلو، فرهاد [1] دانشجوی ‌دکتری ‌روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تنهای رشوانلو، فرهاد [1] دانشجوی دکتری ، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

ج

 • جارچی، سیدرضا [1] دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد
 • جانبزرگی، مسعود [1] استاد گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ایران
 • جدیدی، محسن [1] دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران
 • جزء رنجبر، بهاره [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • جزایری، رضوان السادات [1] استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جعفری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران
 • جوادی، فرشته [1] دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 • جوادی پور، محمد [1] دانشیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • جوادی پور، محمد [1] دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • جوادی پور، محمد [1] دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جوکار، بهرام [1] استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ح

خ

د

 • دباغ، حسین [1] استادیار پژوهشکده علوم شناختی تهران، تهران، ایران
 • درانی، کمال [1] استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • درانی، کمال [1] استاد گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهداری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری مشاوره دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • دهشیری، غلامرضا [1] دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
 • دهقان، مرضیه [1] استادیار گروه گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • دهقانی، سپیده [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهقانی آرانی، فاطمه [1] استادیار ، گروه روانشناسی دانشگاه تهران
 • دهقانی آرانی، فاطمه [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ذ

ر

 • رافضی، زهره [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • راقبیان، رویا [1] دکترای روان شناس
 • رجائی پور، سعید [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رجبی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
 • رجبی، سوران [1] دانشیار روانشناسی عمومی. دانشگاه خلیج فارس
 • رجبی، غلامرضا [1] استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحمتی، سارا [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی، ﮔﺮوه رﻫﺒﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش، داﻧﺸﮑﺪه روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • رحیمی نژاد، عباس [1] داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، تهران ، ایران
 • رحیمی نژاد، عباس [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحیمی نژاد، عباس [1] دانشیارگروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رحیمی نژاد، عباس [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • رحیمی نژاد، عباس [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران
 • رﻫﺒﺮیﺑﻨﺎﺋﯿﺎن، صمد [1] دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق
 • رستگار، احمد [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران
 • رستمی، رضا [1] استاد گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • رستمی، رضا [1] استاد گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • رستمی، رضا [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • رستمی، رضا [2] گروه آموزشی روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • رستمی، رضا [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستمی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی. دانشگاه تهران
 • رستمیان، عبدالرحمن [1] استاد گروه روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رسولی، رویا [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • رشیدزاده، عبداله [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .دانشگاه تبریز.ایران
 • رضاپور، تارا [1] پژوهشگر پسادکتری، گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه تهران، ایران
 • رضا زاده، سید محمد رضا [1] استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • رمضانی خمسی، زهرا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا )س(
 • رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺧﻤﺴﯽ، زﻫﺮا [1] ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (س)
 • روحانی، مرتضی [1] دکترای روان شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران.
 • روزبهانی، عباس [1] دانشجوی دکتری روانشناسی. گروه روانشناسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور. تهران
 • روشن نیا، سمیه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه لرستان

ز

س

 • سبزی دیزج یکان، کامران [1] دانشگاه تهران
 • سعیدی رضوانی، طلیعه [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیفی، زهرا [1] فارغ التحصیل دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • سلمان، زهرا [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. ﺗﻬﺮان
 • سلیمانی، سعید [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
 • سمیعیان، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، فرامرز [1] عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • سواری، کریم [1] دانشیار و عضو گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران
 • سوری، رحمان [1] گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ش

 • شاکر سلطان احمدی، سیامک [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ پیام نور ارومیه
 • شاه حسینی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شاهمرادی، سمیه [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ، دانشگاه تهران
 • شاهمرادی، سمیه [1] استادیار گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • شباهنگ، رضا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شجاعی، مهرانه [1] مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت،رشت، ایران.
 • شعبانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشتاسی ارشدگروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی،
 • شعبانی، محسن [1] رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شفائی، راضیه [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. دانشگاه تهران
 • شفیع آبادی، عبداله [1] استاد گروه مشاوره. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • شُکرزاده، شهره [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 • شکوهی یکتا، محسن [1] استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • شلانی، بیتا [1] دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شمس، گیتی [1] استادیار گروه روانپزشکی و روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شهیدی، شهریار [1] دانشیار گروه روانشناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شهید بهشتی
 • شهربانیان، شهناز [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.
 • شهنی ییلاق، منیجه [1] استاد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

ص

 • صالحی، کیوان [1] ااستادیار گروه گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صالحی، کیوان [1] عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صالح نجفی، مهسا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • صحت، افسانه [1] فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 • صحت، سیعد [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبائی
 • صیدی، مریم [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • صداقت، مستوره [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
 • صداقت، مستوره [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران
 • صداقت، مستوره [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران
 • صیف، محمدحسن [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران
 • صفاریان طوسی، محمد رضا [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • صفایی موحد، سعید [1] رئیس نظارت و ارزشیابی آموزشی شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 • صمدی کاشان، سحر [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
 • صمدیه، هادی [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ط

ع

غ

ف

 • فاتحی زاده، مریم [1] دانشیار مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 • فاتحی زاده، مریم السادات [1] دانشیار گروه مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فتحی آذر، اسکندر [1] استاد دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران
 • فتحی آشتیانی، علی [1] اﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪاﷲ (ﻋﺞ) و ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • فتحی واجارگاه، کوروش [1] استاد گروه آموزش عالی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فدوی رودسری، آزاده [1] دانشجوی دوره دکتری رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه‌ تهران، تهران
 • فرامرزی، سالار [1] دانشیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص. دانشگاه اصفهان
 • فراهانی، حجت الله [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فراهانی، حجت الله [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
 • فراهانی، حجت الله [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران
 • فراهانی، حجت اللّه [1] استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فرح بیجاری، اعظم [1] استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
 • فرزاد، ولی اله [1] اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
 • فرزاد، ولی اله [1] عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی
 • فرزادی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فرنودیان، پریسا [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
 • فیضی خواجه، علی [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشکده روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
 • فطوره چی، شادی [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.تهران.ایران
 • فطوره چی، شادی [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه تهران ، تهران ،ایران
 • فلاح، محمدحسین [1] دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد یزد
 • فلاح، محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

ق

ک

 • کارشکی، حسین [1] داشیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کارشکی، حسین [1] دانشیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران
 • کاکابرایی، کیوان [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران
 • کاکوجویباری، علی اصغر [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور و مرکز مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران
 • کامکاری، کامبیز [1] دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
 • کامکاری، کامبیز [2] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • کامکاری، کامبیز [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • کامکاری، کامبیز [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران
 • کیانی، عارفه [1] کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
 • کراسکیان، آدیس [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کرامتی، راضیه [1] دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمیان، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران ، تهران، ایران
 • کرمدوست، نوروز علی [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • کشاورز افشار، حسین [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
 • کشاورز مقدم، سارا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کیمیایی، سید علی [1] داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 • کیهان، جواد [2] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • کوشه، طیبه [1] کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

گ

 • گرامی، گیتا [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ,واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ,ﺳﻤﻨﺎن,اﯾﺮان
 • گرامی، گیتا [1] دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • گلشنی، فاطمه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز
 • گلشنی، فاطمه [1] استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

ل

م

ن

 • ناجی، الهام سادات [1] دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نادری، عین اله [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران
 • نادری، فرح [1] دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نارنجی ثانی، فاطمه [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ، داﻧﺸﮑﺪه روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • نامنی، ابراهیم [1] استادیار مشاوره، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • نبوی، مسعود [1] عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
 • نجاتی، وحید [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • نجارنیافیروزجاه، رضا [1] کارشناس ارشد ریاضی محض
 • نصرتی، فاطمه [1] استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نظیفی، مرتضی [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • نعمتی، شهروز [1] دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تبریز، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نقدی، نیره [1] دانشجوی دکترا روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نقش، زهرا [1] استادیار ،دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران، تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نقش، زهرا [1] استادیار گروه مشاوره و روانشناسی تربیتی ، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نقش، زهرا [1] دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • نیک فرجام، محمدرضا [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • نیکنام، ماندانا [1] استادیار گروه مشاوره دانشگاه خاتم
 • نیکوگفتار، منصوره [1] استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • نوری، زهرا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران
 • نوربالا، فاطمه [1] گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نورمحمدی، فرحناز [1] دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نوری مقدم، ثنا [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای روانﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
 • نوری مقدم، ثنا [1] استادیار.گروه روانشناسی .دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • نوکاریزی، محسن [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

و

ه

ی

 • یاریگرروش، محیا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • یارمحمدیان، احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • یاوری کاتب، میثم [1] کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • یزدان پناه، یاسمن [1] دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،تهران ،ایران
 • یزدان شناس، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی، تھران، ایران.
 • یزدان فر، محسن [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • یوسفی افراشته، مجید [1] گروه روانشناسی دانشگاه زنجان
 • یونسی بروجنی، جلیل [1] دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

 • ﺧﺒﯿﺮی، ﻣﺤﻤﺪ [1] داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

 • ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﺴﺘﻮره [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ. واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

 • ﭘﺮواز، راﻋﺪ [1] ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی(روانسنجی) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

 • ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪی، ﺣﺴﻦ [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورزش، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮا

 • ﻫﻨﺮﻣﻨد، ﭘﯿﻤﺎن [1] کارﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورزش، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان