پژوهش های کاربردی روانشناختی (JAPR) - اخبار و اعلانات