داوران

نام نام خانوادگی Name Last Name رتبه علمی وابستگی سازمانی لینک عضویت در WOS
عباس ابوالقاسمی Abbas Abolghasemi استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران WOS (Publons)
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی Mohammadreza Abolghasemi Dehaghani استادیار گروه هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسی برق و کامپوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران WOS (Publons)
شیرین احمدی Shirin Ahmadi دکتری تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی WOS (Publons)
زهرا اخوی ثمرین Zahra Akhavi استادیار ا گروه آموزشی مشاوره - گروه آموزش مشاوره WOS (Publons)
فروغ اسرافیلیان Forough Esrafilian استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران WOS (Publons)
مسلم اصلی آزاد Moslem Asli Azad مربی مدرس دانشگاه آزاد اصفهان و خمینی شهر WOS (Publons)
عذرا اعتمادی Ozera Etemadi استاد اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره WOS (Publons)
لیلا افضلی Leila Afzali مربی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران WOS (Publons)
ناهید اکرمی Nahid Akrami استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان WOS (Publons)
عباس امان الهی Abbas Amanelahi دانشیار  گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. WOS (Publons)
فاطمه امیری Fatemeh Amiri استادیار دانشگاه پیام نور WOS (Publons)
ناصر امینی Naser Amini استادیار استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. WOS (Publons)
مهدی ایمانی Mehdi Imani مربی گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران WOS (Publons)
محمد حسن آسایش Mohammad Hassan Asayesh استادیار گروه مشاوره و روان شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران WOS (Publons)
فرزین باقری شیخانگفشه Farzin Bagheri Sheykhangafshe دکتری تخصصی دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران WOS (Publons)
ابوالفضل بخشی پور Abolfazl Bakhshipour استادیار استادیار گروه مشاوره، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران. WOS (Publons)
کیومرث بشلیده Kioumars Beshlideh دانشیار دانشگاه شهید چمران WOS (Publons)
اکرم پرند Akram Parand دکتری تخصصی مدیر/مرکز مشاوره پرند WOS (Publons)
طاهره پورکمالی Tahereh Pourkamali استادیار  گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور. WOS (Publons)
علی تقوائی نیا Ali Taghvaeinia استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان WOS (Publons)
نوشین تقی نژاد Nooshin TaghiNejad استادیار  دانشگاه آزاد بندرعباس WOS (Publons)
طاهر تیزدست Taher Tizdast استادیار  گروه روانشناسی واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران WOS (Publons)
محمود جاجرمی Mahmod Jajarmi استادیار  گروه مشاوره، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران. WOS (Publons)
محمد جوادی پور Mohammad Javadipour دانشیار دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران WOS (Publons)
عباس جواهری محمدی Abbas Javaheri Mohammadi استادیار  دانشگاه تهران WOS (Publons)
روح الله حدادی Rohulla Hadadi دکتری تخصصی رواندرمانگر WOS (Publons)
عباسعلی حسین خانزاده Abbasali Hosein Khanzadeh استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان WOS (Publons)
سیمین حسینیان Smimin  Hoseinian استاد هیات علمی دانشگاه الزهرا WOS (Publons)
علیرضا حیدری Alireza Heidari استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز WOS (Publons)
علی خادمی Ali Khademi دانشیار گروه روانشناسی، واحد ارومیه WOS (Publons)
سمانه خزاعی Samaneh Khazaei استادیار گروه روان شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه بیرجند.بیرجند. ایران WOS (Publons)
شکوفه دادفرنیا Shekoofeh Dadfarnia استادیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد - بخش روانشناسی و مشاوره WOS (Publons)
افخم دانشفر Afkham Daneshfar دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا WOS (Publons)
مهدی دهستانی Mehdi Dehestani دانشیار دانشگاه پیام نور WOS (Publons)
فاطمه دهقانی آرانی Fateme Dehghani-Arani استادیار دانشگاه تهران، گروه روانشناسی WOS (Publons)
ساناز دهقان مروستی Sanaz Dehghan- Marvasti  دکتری تخصصی گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی  WOS (Publons)
میترا راستگومقدم Mitra Rastgoumoghadam استادیار گروه روانشناسی - پردیس علوم رفتاری - دانشگاه بیرجند- بیرجند- خراسان جنوبی WOS (Publons)
عباس رحیمی نژاد Abbas  Rahiminezhad استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران WOS (Publons)
رضا رستمی  Reza Rostami استاد  گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران WOS (Publons)
یاسر رضاپور میرصالح Yasser Rezapour Mirsaleh دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران WOS (Publons)
احسان رضایت Ehsan  Rezayat استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران WOS (Publons)
سعید رضایی Saeed Rezayi استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی WOS (Publons)
صدیقه رضایی دهنوی Sedigheh Rezaei Dehnavi استادیار استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران WOS (Publons)
اسیه رضایی نیاسر Asiyeh Rezaei Niyasar دانشجوی دکتری تخصصی دانشجو دکترا پژوهکشده علوم شناختی WOS (Publons)
سجاد رضائی Sajjad Rezaei استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، شهرستان رشت، ایران WOS (Publons)
حمید رضائیان فرجی Hamid Rezaeian Faraji استادیار  گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران WOS (Publons)
عذرا زبردست Azra Zebardast استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و  علوم انسانی ، دانشگاه گیلان WOS (Publons)
احمد زندوانیان Ahmad Zandvanian دکتری تخصصی گروه علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد WOS (Publons)
شقایق زهرایی Shaghayegh Zahraie استادیار گروه روان شناسی، داشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران WOS (Publons)
محمدحسین ساکت Mohammad . H Saket دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران WOS (Publons)
سیدسعید سجادی اناری Saeid SajjadiAnari استادیار دانشگاه تهران WOS (Publons)
رضا سلطانی شال Reza Soltani shal استادیار گروه روانشناسی، دانشکده  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،  رشت، ایران WOS (Publons)
سمانه سلیمی Samaneh Salimi استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران WOS (Publons)
فاطمه سمیعی Fatemeh Samiee استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان WOS (Publons)
جمال سوره Jamal soureh استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،بوکان،ایران WOS (Publons)
سمیه شاهمرادی Somayeh Shahmoradi استادیار دانشگاه تهران WOS (Publons)
یوسف شاهی Yousef Shahi دکتری تخصصی دانشگاه تهران WOS (Publons)
امیر شمس Amir Shams استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دبیر علمی نشریه مطالعات روان شناسی ورزشی WOS (Publons)
لاله شهیدی Lale Shahidi استادیار  دانشگاه آزاد اصفهان. داور مجله پژوهش های روان شناختی و مجله علوم پزشکی WOS (Publons)
علی شیخ الاسلامی Ali Sheykholeslami دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران WOS (Publons)
احمد صادقی Ahmad Sadeghi دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان WOS (Publons)
کیوان صالحی Keyvan Salehi دانشیار دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران WOS (Publons)
اسماعیل صدری Esmail Sadri دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی WOS (Publons)
سیدموسی طباطبایی Seyed Mosa Tabatabaee استادیار . استادیار گروه روان شناسی شناخس ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی  ، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران. WOS (Publons)
داود طوسی Davood Toosi دکتری تخصصی دانشکده علوم تربیتی - دانشگاه محقق اردبیلی WOS (Publons)
رسول عابدان زاده Rasoul  Abedanzadeh استادیار استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز WOS (Publons)
مژگان عارفی Mozhgan Arefi دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. WOS (Publons)
محمد عاشوری Mohammad Ashori دانشیار دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان WOS (Publons)
ذبیح اله عباس پور Zabihollah Abbaspour دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران WOS (Publons)
مریم عباسی Maryam Abbasi Sooreshjani استادیار  گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران WOS (Publons)
رضا عبدی Reza Abdi دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان WOS (Publons)
کریم عسگری Karim Asgari دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران WOS (Publons)
محمد عسگری Mohammad  Asgari دانشیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی WOS (Publons)
اکبر عطادخت Akbar Atadokht استادیار دانشگاه محقق اردبیلی WOS (Publons)
نیلا علمی منش Nila Elmy Manesh استادیار  گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور WOS (Publons)
سیده ثریا علوی نژاد Seyede Soraya Alavinezhad دکتری تخصصی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران WOS (Publons)
عسگر علیمحمدی Asgar Alimohamadi استادیار  گروه  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی WOS (Publons)
امید عیسی نژاد Omid Isanejad دانشیار دانشیار- دکترای تخصصی مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج ایران WOS (Publons)
رجبی غلامرضا Gholamreza Rajabi استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز WOS (Publons)
مریم فاتحی زاده Maryam Fatehizade استاد گروه مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان WOS (Publons)
آیت الله فتحی Ayatollah  Fathi دکتری تخصصی  پژوهشگاه علوم انتظامی WOS (Publons)
حجت اله فراهانی Hojjatollah Farahani استادیار گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران WOS (Publons)
منیژه فیروزی Manijeh Firoozi استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران WOS (Publons)
سوگند قاسم زاده Sogand Ghasemzadeh استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران WOS (Publons)
مهدی قدرتی میرکوهی Mehdi Ghodrati Mirkouhi دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور WOS (Publons)
عزت‌اله قدم‌پور Ezatollah Ghadampour استاد دانشگاه لرستان WOS (Publons)
رضا قربان جهرمی Reza Ghorban Jahromi استادیار استادیار گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران WOS (Publons)
حسین کارشکی Hossein Kareshki دانشیار هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد WOS (Publons)
رضا کاظمی Reza Kazemi استادیار موسسه علوم شناختی WOS (Publons)
منیژه کاوه Manijeh  Kaveh دانشیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران WOS (Publons)
رسول کردنوقابی Rasool Kordnoghabi دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران WOS (Publons)
نوروز علی کرمدوست Norouzali Karamdoust دانشیار گروه روشها و برنامه های آموزشی WOS (Publons)
نوری کعب عمیر Noori Kaabomeir دکتری تخصصی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران WOS (Publons)
یوسف گرجی Yousef Gorgi استادیار استادیار گروه روانشناسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. WOS (Publons)
مسعود لواسانی Masoud Lavasani دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی WOS (Publons)
محمد محمدی‌پور Mohammad Mohammadipour دانشیار گروه روانشناسی، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی،، قوچان، ایران WOS (Publons)
طاهره محمودیان دستنایی Tahereh Mahmoudian Dastnaee استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان WOS (Publons)
آسیه مرادی Asie Moradi استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، شهر کرمانشاه، ایران WOS (Publons)
یوسف مقدس تبریزی Yousef MoghadasTabrizi استادیار دانشکده علوم ورزشی  دانشگاه تهران WOS (Publons)
اعظم مقدم Azam Moghadam دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی WOS (Publons)
حسین مقیمی اسفند آبادی Hosein Moghimi Esfandabadi دکتری تخصصی علوم اجتماعی- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران WOS (Publons)
حسین ملکشاهی Hosein Malekshahi دکتری تخصصی  دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، اهواز، ایران WOS (Publons)
سعید ملیحی الذاکرینی Saaid Malihialzuckerini استادیار دانشگاه آزاد واحد کرج، دانشکده روانشناسی WOS (Publons)
ولاء موسوی Walaa Mousawi دکتری تخصصی گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران WOS (Publons)
خدامراد مومنی Khodamorad  Momeni دانشیار دانشیار روانشناسی دانشگه رازی WOS (Publons)
فاطمه نارنجی ثانی Fatemeh Narengi Thani استادیار استاد یار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران WOS (Publons)
اشکان ناصح Ashkan  Naseh استادیار گروه روانشناسی- دانشگاه گیلان WOS (Publons)
عاطفه نژادمحمد نامقی Atefeh Nezhadmohamad Nameghi استادیار استادیار ، گروه  مشاوره و راهنمایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران WOS (Publons)
فاطمه نصرتی Fatemeh Nosrati استادیار  دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران WOS (Publons)
شهروز نعمتی Shahrooz Nemati دانشیار دانشگاه تبریز WOS (Publons)
زهرا نقش Zahra Naghsh دانشیار دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران WOS (Publons)
اعظم نقوی Azam Naghavi دانشیار گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران WOS (Publons)
اعظم نوفرستی Azam Noferesti استادیار گروه روانشناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران WOS (Publons)
فاطمه نیکخو Fatemeh  Nikkhoo استادیار  دانشگاه علامه طباطبایی WOS (Publons)
همایون هارون رشیدی Homayoon Haroon Rshidi استادیار گروه روان‌شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران WOS (Publons)
قربان همتی علمدارلو Ghorban Hemmati Alamdarloo استادیار دانشگاه شیراز WOS (Publons)