داوران

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

علی اکبر

ارجمندنیا

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

لیلا

افضلی

دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

بلال

ایزانلو

استادیار دانشگاه خوارزمی

محمدعلی

بشارت

استاد گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

رضا

پورحسین

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

محمد حسن

آسایش

استادیار گروه تخصصی مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

عباس

جواهری محمدی

استادیار گروه تخصصی مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

محمد

جوادی پور

دانشیار گروه روش ها و برنامه درسی و آموزشی ،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جعفر

حسنی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

افضل السادات

حسینی

دانشیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

الهه

حجازی

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سعید

حسن زاده

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

افخم

دانشفر

دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

رضا

داورنیا

دانشگاه خوارزمی، تهران

مونا

دلاوریان

دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

مهدی

دهستانی

دانشیار دانشگاه پیام نور

فاطمه

دهقانی آرانی

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

عباس

رحیمی نژاد

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

رضا

رستمی

استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

تارا

رضاپور

دکتری علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی

طاهر

رضاپور میرصالح

استادیار دانشگاه اردکان

علی

رضایی شریف

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

عذرا

زبردست

استادیار دانشگاه گیلان

نیره

زمانی

دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

مهدی

زمستانی

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه کردستان

محمد حسین

سالاری فر

استادیار دانشگاه بیرجند

مسعود

سلیمی

استادیار دانشگاه پیام نوراصفهان

سید عبدالوهاب

سماوی

استادیار گروه مشاوره،  دانشگاه هرمزگان

فاطمه

سمیعی

استادیار  دانشگاه اصفهان

سمیه

شاهمرادی

استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

امیر

شمس

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دبیر علمی نشریه روانشناسی ورزشٔ

کیوان

صالحی

عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ناصر

صبحی قراملکی

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا

صرامی

استادیار دانشگاه خوارزمی

اسماعیل

صمدی

معاون مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

زهرا

طاهری فر

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

مرضیه

عالی

استادیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سوسن

علیزاده فرد

گروه روان‌شناسی، داشنگاه پیام نور، تهران،

حجت اله

فراهانی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

منیژه

فیروزی

استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

سوگند

قاسم زاده

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

عزت اله

قدم پور

دانشیار دانشگاه لرستان

حسین

کارشکی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ذبیح اله

کاوه فارسانی

استادیار دانشگاه شهرکرد

مسعود

لواسانی

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

زینب السادات

مصطفوی

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

یوسف

مقدس تبریزی

مرکز بهداشت دانشگاه تهران

اعظم

مقدم

دانشگاه علامه طباطبایی

علی

مقدم زاده

استادیار گروه روش ها و برنامه درسی و آموزشی ،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

شاهرخ

مکوند حسینی

دانشیار دانشگاه آزاد سمنان

اشکان

ناصح

استادیار دانشگاه گیلان

فاطمه

نارنجی ثانی

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزس آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

فاطمه

نصرتی

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

زهرا

نقش

استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

اعظم

نوفرستی

استادیار گروه روان شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

عبدالحسین

وهابی

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و هیأت علمی وابسته گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی