داوران

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

علی اکبر

ارجمندنیا

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

شهین

ایروانی

دانشیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

محمد حسن

آسایش

استادیار ،گروه مشاوره و روان شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

غلامعلی

افروز

استادممتاز ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

لیلا

افضلی

دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

سعید

اکبری زردخانه

دکتری سنجش و ارزیابی ، دانشگاه علامه طباطبایی

خسرو

باقری

استاد گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

محمدعلی

بشارت

استاد گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

احمد

به پژوه

استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

بهنام

بهراد

دکتری روانشناسی سلامت ، دانشگاه تهران

هادی

بهرامی احسان

استاد گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

عبداله

پارسا

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا

پورحسین

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

حمید

پورشریفی

دانشیار دانشگاه تبریز

جواد

پورکریمی

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزس آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سعید

پورنقاش تهرانی

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

عذرا

جهانی تابش

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

محمد

جوادی پور

دانشیار گروه روش ها و برنامه درسی و آموزشی ،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جواد

حاتمی

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

منصوره

حاج حسینی

استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

الهه

حجازی

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

روح الله

حدادی

دکتری روانشناسی بالینی و درمانگر اعتیاد

افضل السادات

حسینی

دانشیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سعید

حسن زاده

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مهدی

خانجانی

استادیار  دانشگاه /علامه طباطبائی

محمد

خدایاری فرد

استاد گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

رضا

داورنیا

دانشگاه خوارزمی، تهران

کمال

درانی

استاد گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مونا

دلاوریان

دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

مرضیه

دهقانی

استادیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

فاطمه

دهقانی آرانی

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

عباس

رحیمی نژاد

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

رضا

رستمی

استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

تارا

رضاپور

دکتری علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی

سید محمد رضا

رضا زاده

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

فواد

سیدی

دانشکده تربیت بدنی- دانشگاه تهران

سمیه

شاهمرادی

استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

امیر

شمس

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دبیر علمی نشریه روانشناسی ورزشٔ

کیوان

صالحی

عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ناصر

صبحی قراملکی

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا

طاهری فر

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

اسماعیل

صمدی

معاون مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی

محمد

عاشوری

استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان،

سوسن

علیزاده فرد

گروه روان‌شناسی، داشنگاه پیام نور، تهران،

باقر

غباری بناب

استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

حسن

غرایاق زندی

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

علی

فتحی آشتیانی

استاد گروه روانشناسی بالینی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله

ولی اله

فرزاد

هیأت علمی بازنشسته دانشگاه خوارزمی

منیژه

فیروزی

استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

سوگند

قاسم زاده

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نیما

قربانی

استاد گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

کامبیز

کامکاری

دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مسعود

کبیری

دکتری تخصصی در رشته سنجش و ارزیابی

حسین

کشاورز افشار

استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مسعود

لواسانی

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مریم

محسن پور

استادیار  دانشگاه الزهرا

یاسر

مدنی

استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

زینب السادات

مصطفوی

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

یوسف

مقدس تبریزی

مرکز بهداشت دانشگاه تهران

اعظم

مقدم

دانشگاه علامه طباطبایی

علی

مقدم زاده

استادیار گروه روش ها و برنامه درسی و آموزشی ،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

گیتا

موللی

مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال و گروه روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران،ایران

ابوالقاسم

نادری

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزس آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

فاطمه

نارنجی ثانی

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزس آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

فاطمه

نصرتی

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

محمدعلی

نظری

دانشگاه تبریز

زهرا

نقش

استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

فاطمه

نیک خو

audiologist

اعظم

نوفرستی

استادیار گروه روان شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران